Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων της Ιεράς Μητρόπολης Βέροιας, Ναούσης & Καμπανίας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.2696/99 “περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως ισχύει σήμερα
2. Το υπ’ αριθ. 671 από 16-12-2019 έγγραφο Ιεράς Μητρόπολης Βέροιας, Ναούσης &
Καμπανίας
3. Την υπ’ αριθ. 4842/19/ 2756251από 27-12-2019 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας, με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
Και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού και προκειμένου λάβει
χώρα εκδήλωση Ιεράς Μητρόπολης Βέροιας, Ναούσης & Καμπανίας στο Χώρο Τεχνών Βέροιας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο
Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, πάσης φύσεως οχημάτων, όπου αυτή
επιτρέπεται, εκατέρωθεν της οδού Π. Μελά από τη συμβολή της με την οδό Μπιζανίου έως τη
συμβολή της με την οδό Αντωνιάδη, από 16:00΄ έως 21:00΄ ώρα της Κυριακής 29-12-
2019.
Άρθρο 2ο
Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με ευθύνη και μέριμνα
του Τ.Τ. Βέροιας και τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα στις
Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών
Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20-05-2011).
Β. Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας εξουσιοδοτείται για τη λήψη τυχόν πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.
Γ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η στάση και στάθμευση των οποίων θα
επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και μόνο κατόπιν ενημέρωσης των επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων.
Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του
Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την
τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την
τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω
μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Μιχαήλ ΤΣΙΡΙΛΑΚΗΣ
Αστυνομικός Υποδιευθυντής