Δ. Νάουσας: «Πρόσκληση  σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής »

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την  14-6-2022 ημέρα  της εβδομάδος Τρίτη    και  ώρα από  11:00  π.μ.    για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α), –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την με αριθμό 6947/24-09-2021 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως  συμπληρώθηκε και ισχύει,   καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  23ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την  Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ”ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ” ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»,(με ΚΩΔ.MIS: 5030983, Προϋπολογισμού:785.000,00 €), ως προς τη χορήγηση 6ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών (με αναθεωρήσεις). Ανάδοχος:  ”ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”

2

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου – Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας», (με ΚΩΔ.ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810027 -ΚΩΔ.ΟΠΣ:5030978), ως προς τη χορήγηση 4ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών(με αναθεώρηση), μετά από ‘’άρση διακοπής εργασιών’’. Ανάδοχος:  ”ΣΤΑΤ Α.Τ.Ε.”

3

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου γυμνασίου Κοπανού», (με ΚΩΔ.ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810028 -ΚΩΔ.ΟΠΣ: 5030986), ως προς τη χορήγηση  παράτασης της ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (με αναθεώρηση) .

Ανάδοχος:  ”ΣΤΑΤ Α.Τ.Ε.”

4

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ- ένα άτομο ΔΕ   Τεχνικός Μηχανοκινήτων Οχημάτων

5

Νομική υποστήριξη του Αντιδημάρχου  του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  Γεώργιο Τριανταφύλλου   για  υπόθεση  αδέσποτων  ζώων

6

Νομική υποστήριξη του Αντιδημάρχου  του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  κ. Γεώργιο Τριανταφύλλου   για  υπόθεση  αδέσποτων  ζώων

7

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Μαρίνας »  (1η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251.006

8

Έγκριση ή μη δαπανών ενοικίασης κινηματογραφικών ταινιών Α’ προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας για την θερινή περίοδο έτους 2022και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

9

Έγκριση ή μη ιδιωτικού συμφωνητικού με την «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E. – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών Α’ προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας την θερινή περίοδο 2022 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

10

Έγκριση ή μη ιδιωτικού συμφωνητικού με την «TANWEER ALLIANCES – AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ» για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών Α’ προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας την θερινή περίοδο 2022 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

11

Έγκριση ή μη δαπάνης για την προβολή των κινηματογραφικών ταινιών που θα προβληθούν κατά την θερινή περίοδο του έτους 2022 σε τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

12

Καθορισμός αντιτίμου νέων αναμνηστικών-σουβενίρ στο πωλητήριο του Κέντρου Βιομηχανικής Κληρονομιάς ΕΡΙΑ και σε σημεία πώλησης του Δήμου Η.Π. Νάουσας

13

Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών για την υπηρεσία «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από το ΣΜΑ Νάουσας στο ΚΔΑΥ Ιωνίας και μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών από τα ΚΔΑΥ Ιωνίας στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Προηγούμενο άρθροΠρόγραμμα διενέργειας δωρεάν rapid tests στη Νάουσα
Επόμενο άρθροΜιχαηλίδης Δημήτριος: Υπογεγραμμένα από την φύση, Signed by nature