Βέροια – Πρωτοβουλία για το Παιδί : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προκειμένου να υλοποιήσει τις Πράξεις:

Α. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο της Βέροιας», που εντάχθηκε με ΟΠΣ 5029302 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»,

Β. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο από το Σπίτι της Βεργίνας», που εντάχθηκε με ΟΠΣ 5029402 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και

Γ. «Επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής της Βέροιας. Διεύρυνση με λειτουργία Κέντρου Θεραπείας Τραύματος», που εντάχθηκε με ΟΠΣ 5029404 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»,

προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων εργασίας:

1.Ενός (μίας) Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να εργαστεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας (ΚΗΦ).

2.Ενός (μίας) Ψυχολόγου μερικής απασχόλησης (4ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας.

3.Ενός (μίας) Γραμματέα μερικής απασχόλησης (4ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας.

 1. Ενός (μίας) Γραμματέα μερικής απασχόλησης (4ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστεί στο Κέντρο Αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής και Κέντρο Θεραπείας Τραύματος της Βέροιας (ΚΑ-ΣΚ-ΚΕΘΕΤ).
 2. Μίας μαγείρισσας (ενός μάγειρα) μερικής απασχόλησης (3ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας.
 3. Μίας μαγείρισσας (ενός μάγειρα) μερικής απασχόλησης (3ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστεί στο Σπίτι της Βεργίνας (ΣτΒ).

7.Τεσσάρων εκπαιδευτών εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης, προκειμένου να εργαστούν στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας.

8.Δύο Παιδαγωγών μερικής απασχόλησης (6ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστούν στο Σπίτι της Βεργίνας.

9.Μίας οικόσιτης Παιδοκόμου, προκειμένου να εργαστεί στο Σπίτι της Βεργίνας.

Αναλυτικότερα ζητούνται:

Θέση Α: Κοινωνικός (-ή) Λειτουργός πλήρους απασχόλησης για το ΚΗΦ.

Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

1.Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής Κοινωνικής Εργασίας, της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

 1. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 2. Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
 3. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.

2.Ικανότητα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικού και εθελοντών).

3.Ευχέρεια στην  υλοποίηση  προγραμμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Δομής (φροντίδα παιδιών σε κίνδυνο).

4.Ικανότητα στην επικοινωνία.

5.Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (συμπεριλαμβανομένης της νοηματικής).

6.Πνεύμα συνεργασίας.

7.Εμπειρία εθελοντισμού.

8.Ικανότητα στη δημιουργική απασχόληση παιδιών.

 1. Δίπλωμα οδήγησης.

 Θέση Β: Ψυχολόγος μερικής απασχόλησης για το ΚΗΦ.

Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

1.Πτυχίο Ψυχολογίας Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής, της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

 1. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 2. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στην περιγραφή της θέσης Α.

Θέση Γ: Γραμματέας μερικής απασχόλησης για το ΚΗΦ

Θέση Δ: Γραμματέας μερικής απασχόλησης για το ΚΑ-ΣΚ-ΚΕΘΕΤ

Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τις  θέσεις είναι:

1.Πτυχίο Σχολής, σχετικής με το αντικείμενο, της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

 1. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 2. Καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

 1. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

2.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.

3.Ικανότητα στην επικοινωνία.

4.Πνεύμα συνεργασίας.

5.Εμπειρία εθελοντισμού.

 1. Δίπλωμα οδήγησης

Θέση Ε: Μαγείρισσα (μάγειρας) μερικής απασχόλησης για το ΚΗΦ

Θέση ΣΤ: Μαγείρισσα (μάγειρας) μερικής απασχόλησης για το ΣτΒ

Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τις  θέσεις είναι:

1.Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

2.Πολύ καλές γνώσεις μαγειρικής.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

1.Προηγούμενη πιστοποιημένη σχετική εμπειρία.

2.Πνεύμα συνεργασίας.

3.Εμπειρία εθελοντισμού.

Θέση Ζ: Εκπαιδευτής εργαστηρίου μουσικοθεραπείας και κινησιοθεραπείας  για το ΚΗΦ

Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Το εργαστήριο θα διεξάγεται για 8 ώρες κάθε εβδομάδα για παιδιά και εφήβους.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

1.Αποδεδειγμένη ιδιότητα μουσικού-μουσικοθεραπευτή

2.Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής, σχετικής με το αντικείμενο.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.

2.Εμπειρία συνεργασίας.

3.Εμπειρία εθελοντισμού.

4.Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονισμό δραστηριοτήτων.

5.Γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Θέση Η: Εκπαιδευτής εργαστηρίου αφήγησης παραμυθιού-ανάπτυξης προσωπικής και συλλογικής έκφρασης για το ΚΗΦ

Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Το εργαστήριο θα διεξάγεται κάθε15 μέρες (απασχόληση 8 ώρες ανά εβδομάδα) για παιδιά 6-12 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

1.Αποδεδειγμένη ιδιότητα παιδαγωγού, ειδικευμένου στην αφήγηση παραμυθιού.

2.Πτυχίο Ανώτατης Σχολής, σχετικής με το αντικείμενο.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.

2.Πνεύμα συνεργασίας.

3.Εμπειρία εθελοντισμού.

4.Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονισμό δραστηριοτήτων.

5.Γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Θέση Θ: Εκπαιδευτής εργαστηρίου πηλού και άλλων κατασκευών για το ΚΗΦ

Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Το εργαστήριο θα διεξάγεται για 8 ώρες κάθε εβδομάδα για παιδιά και εφήβους.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

1.Αποδεδειγμένη ιδιότητα εικαστικού, ειδικευμένου στο αντικείμενο.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.

2.Πνεύμα συνεργασίας.

3.Εμπειρία εθελοντισμού.

4.Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονισμό δραστηριοτήτων.

5.Γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Θέση Ι:Εκπαιδευτής εργαστηρίου κοσμήματος και άλλων δεξιοτήτων για το ΚΗΦ

Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Το εργαστήριο θα διεξάγεται κάθε εβδομάδα για μεγάλα παιδιά και εφήβους.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

1.Αποδεδειγμένη ιδιότητα καλλιτέχνη-εικαστικού, ειδικευμένου στο αντικείμενο.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.

2.Πνεύμα συνεργασίας.

3.Εμπειρία εθελοντισμού.

4.Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονισμό δραστηριοτήτων.

5.Γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Θέση ΙΑ: Παιδαγωγός μαθησιακής υποστήριξης, μερικής απασχόλησης, για το ΣτΒ

Θέση ΙΒ: Παιδαγωγός μαθησιακής υποστήριξης, μερικής απασχόλησης, για το ΣτΒ

Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

1.Πτυχίο Ανώτατης  Σχολή, σχετικής με το αντικείμενο (Σχολές Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικές Ακαδημίες, Σχολές Ψυχολογίας και  Κοινωνικής Εργασίας).

 1. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 2. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
 3. Δίπλωμα οδήγησης.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία στη φροντίδα και τη μαθησιακή υποστήριξη παιδιών.

 1. Πνεύμα συνεργασίας και δεκτικότητα σε εκπαίδευση-επιμόρφωση.
 2. Αγάπη και αφοσίωση στο αντικείμενο της εργασίας.
 3. Εμπειρία εθελοντισμού.
 4. Ειδικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες σχετικά με τη δημιουργική απασχόληση παιδιών.
 5. Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονισμό δραστηριοτήτων.

ΘΕΣΗ ΙΓ: Οικόσιτη Παιδοκόμος πλήρους απασχόλησης για το Σπίτι της Βεργίνας

Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο. Θα  παρέχεται  ικανοποιητικός μισθός, στέγη και διατροφή, καθώς και τα αναλογούντα κατά Νόμο (άδειες και ρεπό).

Δεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών, ηλικίας από 35 έως 55 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

1.Εμπειρία μητρότητας

2.Απολυτήριο Γυμνασίου

3.Καλή σωματική και ψυχική υγεία

4.Απαλλαγή από οικογενειακές υποχρεώσεις

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία

2.Δίπλωμα οδήγησης

3.Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής

4.Χειρισμός Η/Υ

5.Γνώση ξένης γλώσσας

6.Γνώσεις νοσηλευτικής

7.Γνώσεις Μαγειρικής

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις θέσεις είναι:

1.Πιστοποιητικό γέννησης.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.

4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).

5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω.

 1. Απολυτήριο Στρατού για άνδρες.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, μέχρι την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018.
 • Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: cr@propaidi.org
 • Πληροφορίες: Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ και Βαλάντης Καραγιάννης, Διοικητικός Διευθυντής, στο τηλέφωνο 23310-29571, εργάσιμες ώρες και μέρες.

Προηγούμενο άρθροΨεκασμός για την καταπολέμηση των Ακμαίων κουνουπιών στην Τ.Κ Κεφαλοχωρίου, τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, στις 23:00
Επόμενο άρθροΑλεξάνδρεια – ”Τα Παιδιά της Άνοιξης” δίνουν δυνατό παρών στο Πρόγραμμα ”Βιώσιμη Ευρώπη Για όλους”