Βέροια: ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. Ενημερωτική συνάντηση για τους Μελετητές – Γραφεία Συμβούλων

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Αναλυτική ενημέρωση των Μελετητών και των Γραφείων Συμβούλων που εμπλέκονται με την προετοιμασία και την υποβολή των Αιτήσεων Στήριξης,

για την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (CLLD LEADER) του τοπικού της προγράμματος, πραγματοποίησε η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., και παρουσιάσθηκαν αναλυτικά:

Ø  το κείμενο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος,

Ø  τα Παραρτήματα που την συνοδεύουν,

Ø  ο οδηγός συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης στο Π.Σ.Κ.Ε. και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι Δικαιούχοι για την ηλεκτρονική υποβολή, και

Ø  τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Επιλογής της κάθε Αίτησης, βάση των οποίων θα πραγματοποιηθεί η Αξιολόγησης τους.

Τονίσθηκε ιδιαίτερα η πολυπλοκότητα της πρόσκλησης, και παρουσιάσθηκαν τα διάφορα είδη ενισχύσεων που παρέχονται, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε σημεία που μπορεί να επηρεάσουν την δυνατότητα ένταξης των επενδύσεων.

Κατά τον διάλογο που αναπτύχθηκε, τέθηκαν από τους συμμετέχοντες πλειάδα ερωτημάτων που αφορούν την Πρόσκληση, και τονίσθηκε ιδιαίτερα η προθυμία της ΟΤΔ να παρέχει κάθε μορφής υποστήριξη στους υποψήφιους Δικαιούχους, με μοναδικό γνώμονα την αξιοποίηση της διατιθέμενης Δημόσιας Δαπάνης μέχρι το τελευταίο ευρώ.

         Για την ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

             Τεληγιαννίδης Θεόφιλος

          Πρόεδρος Ε.Δ.Π.