Τροπολογία κατέθεσαν οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής για την χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους γονείς του ιδιωτικού τομέα.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 των τέκνων τούς, δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας για την ασθένεια των παιδιών τους για πέντε (5) ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού τους.

Δεδομένου ότι η απουσία από την εργασία αφενός είναι απολύτως απαραίτητη για την αντιμετώπιση των αναγκών φροντίδας των νοσύντων από COVID-19 τέκνων από τους εργαζόμενους γονείς, αφετέρου ότι είναι απολύτως απαράδεκτη η οποιουδήποτε ύψους περικοπή αμοιβής ή ασφαλιστικών δικαιωμάτων των γονέων-εργαζόμενων που παραμένουν στο σπίτι για να φροντίσουν τα τέκνα τους και να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία. Με την παρούσα διάταξη προβλέπεται ρητά ότι κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από την εργασία τους καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών που δικαιούνται και των ανάλογωνασφαλιστικών και συνεισπραττόμων από τον e-ΕΦΚΑ εισφορών.

Ακολουθεί η τροπολογία:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή – Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς».

Θέμα: «Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους γονείς του ιδιωτικού τομέα»

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 των τέκνων τούς, δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας για την ασθένεια των παιδιών τους για πέντε (5) ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού τους.

Δεδομένου ότι η απουσία από την εργασία αφενός είναι απολύτως απαραίτητη για την αντιμετώπιση των αναγκών φροντίδας των νοσύντων από COVID-19 τέκνων από τους εργαζόμενους γονείς, αφετέρου ότι είναι απολύτως απαράδεκτη η οποιουδήποτε ύψους περικοπή αμοιβής ή ασφαλιστικών δικαιωμάτων των γονέων-εργαζόμενων που παραμένουν στο σπίτι για να φροντίσουν τα τέκνα τους και να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία, με την παρούσα διάταξη προβλέπεται ρητά ότι κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από την εργασία τους καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών που δικαιούνται και των ανάλογων ασφαλιστικών και συνεισπραττόμων από τον e-ΕΦΚΑ εισφορών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή – Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς» προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο …

  1. Οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, όπου δεν είναι εφικτή η τηλεργασία, δικαιούνται να κάνουν χρήσης ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων για πέντε (5) ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων.
  2. Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 1 λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν αποδοχές: κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, ο τρόπος της οποίας ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών. Ειδικότερα για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), η ανωτέρω άδεια καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή της παρούσας.
  3. Καθ’ολη τη διάρκεια της ειδικής άδειας καταβάλλεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στις αποδοχές της παρ. 2 του παρόντος.καθώς και των συνεισπραττόμενων από τον e-ΕΦΚΑ υπέρ άλλων Οργανισμών, Κλάδων και Λογαριασμών εισφορών.

4.Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται ανεξάρτητα από άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στην αγορά εργασίας. Για τη χορήγησή της δεν απαιτείται προϋπηρεσία

  1. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας της παρ. 1, καθώς και τη διάρκεια αυτής.
  2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε ειδικότερος όρος και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Αθήνα, 20-1-2022

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Μιχάλης Κατρίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Γιώργος Μουλκιώτης

Απόστολος Πάνας

Κώστας Σκανδαλίδης

Γιώργος Αρβανιτίδης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Τόνια Αντωνίου

Προηγούμενο άρθροΥπΑΑΤ, Σπήλιος Λιβανός: Έχουμε «τρελή» ανταπόκριση της νέας γενιάς στα προγράμματα στήριξης για ένταξή τους στον πρωτογενή τομέα
Επόμενο άρθροΑνακοίνωση Δημήτρη Μπιάγκη, Υπευθύνου Τουρισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Κινήματος Αλλαγής