Ρυθμίσεις του υπουργείου Εργασίας για την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων

Ρυθμίσεις του υπουργείου Εργασίας για την ταχύτερη περάτωση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης περιλαμβάνονται,

μεταξύ άλλων, στο σχέδιο νόμου, με τίτλο «ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Ειδικότερα, με στόχο την ταχύτερη περάτωση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, προβλέπεται, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, η απόσπαση στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μόνιμων υπαλλήλων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, που ανήκουν σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, υπό τις ειδικά οριζόμενες προϋποθέσεις και με μέγιστη διάρκεια τους έξι μήνες. Υπό το ίδιο πνεύμα, προβλέπεται η παράλληλη ανάθεση καθηκόντων στους ως άνω υπαλλήλους σε περίπτωση που δεν αποσπαστούν με μέγιστη διάρκεια τους έξι μήνες και με τη μορφή παροχής υπερωριακής απασχόλησης προς τον e-ΕΦΚΑ.

Στους εν λόγω υπαλλήλους προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης, λόγω της συμμετοχής τους σε ομάδες, που συστάθηκαν και λειτουργούν ή συστήνονται για την επιτάχυνση του έργου εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, κανονισμού και πληρωμής των συντάξεων. Παράλληλα, συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 4354/2015, ώστε να είναι εφικτή η χορήγηση της εν λόγω αποζημίωσης, με ανώτατο όριο τις 7.200 ευρώ κατ’ έτος.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στον e-ΕΦΚΑ παραίτησης από ένδικα μέσα, τα οποία έχουν ήδη ασκηθεί και αφορούν παραμονή ή επαναπρόσληψη εργαζομένων σε υπηρεσίες του, υπό ειδικώς οριζόμενες προϋποθέσεις. Παρέχεται η δυνατότητα στις ανεξάρτητες υπηρεσιακές διοικητικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ να συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας συγκεκριμένου τύπου ηλεκτρονικών υπολογιστών και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κλπ. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στο διοικητή του e-ΕΦΚΑ να αποφασίζει την ανάθεση του έργου της υποστήριξης των διαδικασιών απονομής συντάξεων σε συνταξιούχους, λόγω γήρατος, πρώην υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ και των ενταχθέντων σε αυτόν ασφαλιστικών φορέων και του Δημοσίου, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση.

Η ανάθεση του έργου των ανωτέρω συνταξιούχων θα γίνεται αποκλειστικά με συμβάσεις έργου, η διάρκεια των οποίων δεν θα υπερβαίνει το διάστημα των οκτώ μηνών και δεν θα ανανεώνεται. Καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η κατ’ αποκοπή καταβαλλόμενη αμοιβή για την εργασία των ανωτέρω. Η δραστηριότητα αυτή εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 περί περικοπής ποσοστού σύνταξης σε εργαζόμενους συνταξιούχους.

Παράλληλα:

– Παρατείνεται έως την 31η.3.2021 (λήγει 31.12.2020), η προθεσμία εκκαθάρισης και πληρωμής από τον e-ΕΦΚΑ. των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ προς τους αναφερόμενους δικαιούχους και παρέχεται εξουσιοδότηση για τη δυνατότητα περαιτέρω παράτασής της, αλλά όχι πέραν της 30ής.6.2021.

– Παρατείνεται, μέχρι την 31η.12.2020, η προθεσμία καταβολής της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, σε περίπτωση επανένταξης, σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών, πληγέντων από την πανδημία οι οποίοι την απώλεσαν κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου έως και Οκτωβρίου 2020 και παρέχεται εξουσιοδότηση για τη δυνατότητα παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, καθώς και της δυνατότητας επανακαθορισμού του ανωτέρω χρονικού διαστήματος απώλειας της ρύθμισης για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 30ής.6.2021.

– Παρατείνεται κατά τέσσερις μήνες το σύνολο των επιμέρους προθεσμιών της διαδικασίας που ακολουθείται για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2021.

– Παρατείνεται, κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων, κατόπιν αιτήματός τους και έως την 30ή.6.2021, η παραμονή στην υπηρεσία προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων του Υπ.Ε.Κ.Υ., καθώς και των εκτελούντων χρέη αναπληρωτών τους, των οποίων η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως την 31η.12.2020, λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας για τους οριζόµενους λόγους.

– Παρατείνεται έως τις 28.2.2021, από 31.12.2020 που ισχύει σήμερα, η εφαρμογή του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και συμπληρώνονται οι διατάξεις σχετικά με την αναπλήρωση από τον κρατικό προϋπολογισμό της διαφοράς που υπολείπεται των καταβαλλόμενων αποδοχών σε σχέση με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο. Στο πλαίσιο του ανωτέρω Μηχανισμού, καταβάλλεται, πλην της αναλογίας του επιδόματος αδείας και Χριστουγέννων έτους 2020, που ήδη προβλέπονται και αναλογία επιδόματος Πάσχα 2021.

– Παρατείνεται όχι πέραν της 28ης.2.2021, από 31.12.2020 που ισχύει σήμερα, η ασφαλιστική ικανότητα έμμεσων μελών, την οποία διαθέτουν, μέχρι την 31η.12.2020, από 29.2.2020, που ορίζεται σήμερα.

– Παρατείνεται έως την 28η.2.2021, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης, η ασφαλιστική ικανότητα αυτοαπασχολουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών και ασφαλισμένων στον τ. ΟΓΑ, που τυχόν βαρύνονται µε χρεωστικό υπόλοιπο από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών τους για τα έτη 2017, 2018 και 2019.

Μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στις πληγείσες περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, από τον καταστροφικό σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020.

Ειδικότερα:

α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που επλήγησαν από το προαναφερόμενο ακραίο φυσικό φαινόμενο, δύναται να αναστείλουν συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί από 31/10/2020 και πάντως όχι πέραν των τριών μηνών.

β. Οι εργαζόµενοι των οποίων η σύµβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η οποία είναι ανεκχώρητη, αφορολόγητη και ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Επίσης, δικαιούχοι είναι και οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί κατά το χρονικό διάστημα από 31.10.2020 έως και τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.

γ. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και την αναλογία του δώρου Χριστουγέννων, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

– Προστίθενται – ειδικώς για το έτος 2020 – και οι απασχολούμενοι σε άλλα εποχιακά επαγγέλματα (αφορά μόνο όσους απασχολούνται σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα) στους δικαιούχους χορήγησης του τακτικού επιδόματος ανεργίας, εφόσον πληρούν την εξαιρετική προϋπόθεση της ασφάλισης των 50 ημερών στον κλάδο ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

– Θεσπίζεται ποινή (φυλάκισης και χρηματική) για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο εργοδότης αξιώνει και λαμβάνει από εργαζόμενο μέρος ή το σύνολο του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων, λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού COVID-19.

– Παρέχεται η δυνατότητα προκήρυξης και διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων (ΓΣ) των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, όλων των σωματείων που λειτουργούν, βάσει του Αστικού Κώδικα ή άλλων ΝΠΙΔ, εξαιρουμένων των αλληλοβοηθητικών ταμείων, καθώς και η λήψη των σχετικών αποφάσεων των Γ.Σ. με τη χρήση ψηφιακών μέσων.

– Μετατίθεται η έναρξη ισχύος του π.δ. 70/2019, με τίτλο «Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για τις 25.6.2021, ήτοι μετά την παρέλευση 24 μηνών, μετά τη δημοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (25 Ιουνίου 2019), αντί 18 μηνών, που ισχύει σήμερα.

Ακόμη, ρυθμίζονται ζητήματα για την προώθηση της αναδοχής.

Συγκεκριμένα:

α. Προστίθεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής στα Ειδικά Μητρώα Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων και στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων το πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών και τα συνοικούντα με αυτόν πρόσωπα δεν πάσχουν από ψυχικά νοσήματα.

β. Ορίζεται ο τρόπος λήψης των πιστοποιητικών από τα δημόσια νοσοκομεία και τις δημόσιες δομές υγείας από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών και τα συνοικούντα με αυτόν πρόσωπα δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά και από ψυχικά νοσήματα.

– Επεκτείνεται για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις αποζημίωση ειδικού σκοπού και στους οριζόμενους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελµατίες της τέχνης και του πολιτισμού. Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των ως άνω προσώπων καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Προηγούμενο άρθροΚορονοϊός: 916 νέα κρούσματα στη χώρα – 527 διασωληνωμένοι – 129584 συνολικά – 4044 θάνατοι
Επόμενο άρθροΜητέρα με βαριά λοίμωξη Covid-19 γέννησε ένα υγιές κοριτσάκι στο «Αττικόν»