Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δύο κλάδους κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Πολυμύλου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την κυκλοφορία οχημάτων, στους δύο κλάδους κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Πολυμύλου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Για τη διέλευση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων από τις σήραγγες, της εδαφικής μας αρμοδιότητας και συγκεκριμένα για τις σήραγγες Σ1, Σ10 και Σ13 οι οποίες είναι συνολικού μήκους άνω των 500 μέτρων, τα μέτρα που θα λαμβάνονται από τα ανωτέρω οχήματα θα είναι:

 • Θα τηρούν απόσταση ασφαλείας εκατό (100) μέτρων με τα προπορευόμενα αυτών κινούμενα οχήματα.
 • Σε περίπτωση ακινητοποίησης ή συμφόρησης εντός των σηράγγων, για οποιοδήποτε λόγο, θα τηρούν απόσταση ασφαλείας από τα λοιπά οχήματα τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων (για την αποτροπή δευτερογενών συμβάντων ή/και διασποράς τυχόν φωτιάς, για διευκόλυνση της πρόσβασης των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης και διευκόλυνση της εκκένωσης των χρηστών).
 • Θα κινούνται με ελάχιστη ταχύτητα εξήντα (60) χλμ. την ώρα και μέγιστη ταχύτητα ογδόντα (80) χλμ. την ώρα.
 • Θα κινούνται μόνο στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
 • Δεν θα προσπερνούν άλλα οχήματα, παρά μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο (π.χ ακινητοποιημένο όχημα).
 • Θα έχουν τοποθετημένη στην οπίσθια πλευρά ειδική πρόσθετη συσκευή πορτοκαλί φωτός που αναβοσβήνει (φάρος), η οποία θα είναι ενεργοποιημένη σε όλο το μήκος της υπόψη διαδρομής.
 • Σε περίπτωση οιασδήποτε έκτακτης κατάστασης, θα ενημερώνουν άμεσα το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, στον τηλεφωνικό αριθμό 1077 ή με την χρήση των τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης εντός των σηράγγων.

Για την επιβολή των παραπάνω μέτρων η Εγνατία Οδός Α.Ε ως διαχειριστής των σηράγγων θα:

 • τοποθετήσει τις κατάλληλες ρυθμιστικές πινακίδες του Κ.Ο.Κ (Ρ-26, Ρ-32, Ρ-31, Ρ- 57) με προσθήκη επεξηγηματικών εγγράφων ή συμβολών.
 • διενεργεί σε τακτικές περιόδους ενημερωτικές εκστρατείες, με διανομή σχετικών φυλλαδίων στο Σταθμό Διοδίων Πολυμύλου ή σε άλλες θέσεις, καθώς και με άλλα πρόσφορα μέσα (ηλεκτρονικές πινακίδες, διαδίκτυο)
 • ενημερώσει τους επαγγελματικούς συνδέσμους των ιδιοκτητών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων για την εφαρμογή και τήρηση των μέτρων.
 • διατηρεί αυξημένη επιτήρηση των σηράγγων με τα κατάλληλα εποπτικά μέσα του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας
 • περιπολεί το ανωτέρω οδικό τμήμα με ειδικά συνεργεία των αναδόχων συντήρησης και λειτουργίας.

Άρθρο 2ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 3ο

– Η παρούσα απόφαση, ισχύει με την δημοσίευσή της έως την 30-06-2017 ή έως την έκδοση σχετικής Απόφασης από την Διοικητική Αρχή Σηράγγων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 230/2007 εφόσον αυτή εκδοθεί νωρίτερα.

– Τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΤΟΥΛΙΚΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής