Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.2 Ν.2696/99 “περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Υπ’ αριθ. 78030/134 από 07-02-2020 έγγραφο της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων.
  3. Υπ’ αριθμ. 1181 από 22-05-2020 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Τμ. Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, με την εγκεκριμένη μελέτη.
  4. Υπ’ αριθμ. Φ 2.3.1/44/οικ. 411263 (1671) από 05-07-2021 έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Ημαθίας/ Τμ. Συγκ. Έργων.
  5. Υπ’ αριθ. 4847/21/1376160 από 06/07/2021 Αναφορά- Πρόταση του Α.Τ. Αλεξάνδρειας με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,

ΚΑΙ

 Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωσης σήμανσης τμημάτων του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ημαθίας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 Άρθρο 1ο

 -Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον ρεύμα κυκλοφορίας με αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις στην Ε.Ο.4 Αλεξάνδρειας – Βέροιας (τμήμα Αλεξάνδρεια – Σταυρός) από την Χ.Θ. 50+000 (διασταύρωση για Τ.Κ. Σχοινά) έως τη Χ.Θ. 57+200 (διασταύρωση Τ.Κ. Σταυρού) με αρχή χιλιομέτρησης το Ν. Θεσ/νίκης.

Άρθρο 2ο

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, έκαστης ημέρας, από την Τετάρτη 07-07-2021 έως και την  Παρασκευή  09-07- 2021.

Β. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι εγκεκριμένες μελέτες σήμανσης και συγκεκριμένα το τυπικό σχέδιο 2.1.3 «Εναλλάξ κυκλοφορίας των δύο κατευθύνσεων» σε υπεραστικές οδούς και εργοτάξια μακράς διάρκειας, μελέτες οι οποίες εκπονήθηκαν σύμφωνα  με  την  απόφαση  ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011  του  υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 905Β’ /20-5-2011) απόφαση «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων   Οδικών   Έργων   εντός   και   εκτός   κατοικημένων   περιοχών   ως   ελάχιστα   όρια». Επιπρόσθετα της σήμανσης, λόγω της απόστασης άνω των 50 m, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες και θα υπάρχουν δύο σηματωροί σε κάθε κατεύθυνση, οι οποίοι θα βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος των τμημάτων εκτέλεσης εργασιών λειτουργώντας βοηθητικά. Επίσης κατά τη διάρκεια των εργασιών θα λαμβάνεται μέριμνα για πιθανή κίνηση που μπορεί να προκύψει από τους δημοτικούς δρόμους που συμβάλλουν με το τμήμα της οδού που εκτελούνται εργασίες και είναι αποκλεισμένη, με τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και ενός (1) σηματωρού για τη διευθέτηση της κίνησης όταν προκύψει.

Γ. Η εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόζεται κυλιόμενα κατά μήκος κάθε θέσης επέμβασης, με μέγιστο κάθε φορά μήκος εργοταξιακής ζώνης 500 μέτρων.

Δ. Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται, έκαστη ημέρα πραγματοποίησης των εργασιών, πριν την έναρξη αυτών και σε κάθε περίπτωση μετά την ανατολή του ηλίου και θα απομακρύνεται μετά το πέρας των εργασιών και σε κάθε περίπτωση πριν τη δύση του ηλίου, οπότε η οδός θα αποδίδεται πλήρως και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων, απόλυτα καθαρή  από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Ε. Μετά το πέρας των εργασιών σε καθημερινή βάση, θα γίνεται μόνιμη οριζόντια διαγράμμιση σε όλο το υπό επέμβαση τμήμα της οδού.

ΣΤ. Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει:

  • Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.
  • Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε, με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.
  • Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των ατόμων με Αναπηρία.
  • Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνομίας).
  • Να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την ασφαλή πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες που βρίσκονται μέσα στη ζώνη αποκλεισμού του έργου.

Ζ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν υπό  την  επίβλεψη  και μέριμνα του φορέα της οδού (Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας).

Η. Σε περίπτωση εμφάνισης έντονων καιρικών φαινομένων (βροχόπτωση, δυνατοί άνεμοι κ.λ.π.) θα γίνει διακοπή των εργασιών και λήξη των μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης.

Άρθρο 3ο

 Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων  σήμανσης,  εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Προηγούμενο άρθροΕπίσκεψη του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα στα γυρίσματα της ταινίας «The Enforcer» με πρωταγωνιστή τον Antonio Banderas
Επόμενο άρθροΠαιδική παράσταση στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας