Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Βαρλάμη, στην πόλη της Βέροιας

ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Βαρλάμη, στην πόλη της
Βέροιας»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Την από 18-01-2021 Αίτηση του Κου ΤΣΑΝΑΚΑ Θεόδωρου,
3. Το υπ’ αριθ. 905 από 19-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας,
4. Την υπ’ αριθ. 4842/21/151611 από 21-01-2021 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσας,

και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια εργασιών μετακόμισης, στην οδό Βαρλάμη (αριθμός 9), στην πόλη της Βέροιας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων, στην οδό Βαρλάμη, από την συμβολή της με την οδό Αντ. Καμάρα έως την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως, την Κυριακή 24-01-2021 και κατά τις ώρες από 11:30 έως 13:30.

Άρθρο 2ο

Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.
Β. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται:

  • τα υπ’ αριθ. ΝΧΑ-9529 φορτηγό όχημα και ΜΕ-100548 γερανοφόρο όχημα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανωτέρω μετακόμιση,
  • τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα εκτάκτου ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

Γ. Σε περίπτωση που απαιτηθεί να μετακινηθεί όχημα το οποίο είναι ήδη σταθμευμένο επί της οδού Βαρλάμη ή από παρόδια ιδιοκτησία ή όχημα εκτάκτου ανάγκης και η κίνησή τους δεν είναι δυνατή λόγω των εργασιών μετακόμισης, οι οδηγοί των γερανοφόρων οχημάτων θα προβαίνουν στην άμεση μετακίνηση των εν λόγω οχημάτων προκειμένου να πραγματοποιείται ανεμπόδιστα η κίνηση των οχημάτων.
Δ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109
του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και
την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής