Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις επί της οδού Αγίου Δημητρίου, Καστανιάς, Καμαριωτίσσης, Έλλης και της παρόδου Κοντογεωργάκη στην Βέροια.

ΘΕΜΑ: «Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις επί της οδού Αγίου Δημητρίου, Καστανιάς,
Καμαριωτίσσης, Έλλης και της παρόδου Κοντογεωργάκη στην Βέροια.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις του άρθρου 52 §2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Την από 07-01-2021 αίτηση του ΜΠΟΛΗ Ιωάννη,
3. Το υπ’ αριθ. 139 από 18-01-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Υ./Δήμου Βέροιας με την εγκεκριμένη μελέτη,
4. Την υπ’ αριθ. 4842/21/151595 από 21-01-2021 Αναφορά – πρόταση του Τ.Τ. Βέροιας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης

και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών μετακόμισης, στην οδό Αγίου Δημητρίου αρ. 7, στην πόλη της Βέροιας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Την Κυριακή, 24-01-2021 και κατά τις ώρες από 10:30 έως 12:30:
Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, στις παρακάτω οδούς:

  • στην οδό Αγίου Δημητρίου, από την συμβολή της με την οδό Ανοίξεως έως την συμβολή της με την οδό Καστανιάς,
  • στην πάροδο Κοντογεωργάκη, από την συμβολή της με την οδό Κοντογεωργάκη έως την συμβολή της με την οδό Αγίου Δημητρίου,
  • στην οδό Έλλης από την συμβολή της με την οδό Αγ. Δημητρίου έως την συμβολή της με την οδό Καμαριωτίσσης, στο ρεύμα πορείας από την οδό Αγ. Δημητρίου προς την οδό Καμαριωτίσσης και
  • στην οδό Καμαριωτίσσης από την συμβολή της με την οδό Έλλης έως την συμβολή της με την οδό Καστανιάς, εξαιρουμένων των οχημάτων που ευρίσκονται σταθμευμένα στην οδό Καμαριωτίσσης, των οποίων η κίνηση θα γίνεται ανάστροφα διαμέσου την οδού Έλλης, προς την Αγ. Δημητρίου.

Β. Την απαγόρευση της στάσης και τη στάθμευσης, παντός είδους οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, επί της οδού Αγίου Δημητρίου, έμπροσθεν του κτηρίου με αριθμό 7.

Άρθρο 2ο

Α. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.
Β. Σε περίπτωση που απαιτηθεί να μετακινηθεί όχημα το οποίο είναι ήδη σταθμευμένο επί της οδού Αγίου Δημητρίου ή από παρόδια ιδιοκτησία ή όχημα εκτάκτου ανάγκης και η κίνησή τους δεν είναι δυνατή λόγω των εργασιών μετακόμισης, οι οδηγοί των γερανοφόρων οχημάτων θα προβαίνουν στην άμεση μετακίνηση των εν λόγω οχημάτων προκειμένου να πραγματοποιείται ανεμπόδιστα η κίνηση των οχημάτων.
Γ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Δ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα εκτάκτου ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής