Πρόσληψη εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και συγκεκριμένα τους εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Κλάδος / Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

201

Δήμος Αλεξάνδρειας

(Δημοτικό Κολυμβητήριο)

Αλεξάνδρεια Ημαθίας

ΠΕ Φυσικής Αγωγής/ ΠΕ Φυσικής Αγωγής

3 μήνες

5

202

Δήμος Αλεξάνδρειας

(Δημοτικό Κολυμβητήριο)

Αλεξάνδρεια Ημαθίας

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

3 μήνες

2

203

Δήμος Αλεξάνδρειας

(Δημοτικό Κολυμβητήριο)

Αλεξάνδρεια Ημαθίας

ΔΕ Ναυαγοσωστών (πισίνας)/ ΔΕ Ναυαγοσωστών (πισίνας)

3 μήνες

2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ κατά περίπτωση, και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξάνδρειας (πρώην ΚΕΔΑ), Οδός Βεροίας-Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ. 59300, Αλεξάνδρεια, υπόψη κ. Παρθένας Πουλουτίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2333053442, 2333053450).

Hμερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 29/05/2024 έως 07/06/2024

Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Συνημμένα:

1) Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με σήμανση έκδοσης (10.06.2021)
2)Αίτηση ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ
3) Αίτηση ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ
4) Του Παραρτήματος Α1 Απόδειξης χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης (03.01.2024)
5) Η πλήρης ανακοίνωση

Προηγούμενο άρθροΟμιλία Πιερρακάκη, Αυγενάκη, Σκέρτσου για την «Οικονομία, Παιδεία και Αγροτική Πολιτική στην ΕΕ»
Επόμενο άρθροΠαράδοση εξοπλισμού στη 2η ΕΜΑΚ και τις εθελοντικές οργανώσεις της Θεσσαλονίκης από τον Α. Τζιτζικώστα