Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την  24-5-2022 ημέρα  της εβδομάδος  Τρίτη    και  ώρα από  13:00  έως   14:00 μ.   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α), –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την με αριθμό 6947/24-09-2021 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως  συμπληρώθηκε και ισχύει,  καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  20ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στον Δήμο Η.Π. Νάουσας με ΑΦΜ 998841450 κατά την περίοδο 2022-2023»
2 Έγκριση ή μη προμήθειας ταμπλετών για το φωτόμετρο τριπλού μήκους κύματος POOLAB 1.0, που χρησιμοποιείται για την ανάλυση νερού των πισινών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.
3 Έγκριση κίνησης επικαθήμενου  απορριμματοφόρου  εκτός ορίου Νομού από 06/05/22-31/12/22».
4 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την  πάγια προκαταβολή  Κοινότητας Λευκαδίων (1η κατάσταση δαπάνης ΚΑΕ 80.8251.005).
5 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της –  Κοινότητας Ροδοχωρίου »

(1η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.014).

6
΄Εγκριση ή μη επέκτασης της απασχόλησης κατά ένα έτος του συμβασιούχου προσωπικού (Μυλωνά Κωνσταντίνου) εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.
7
Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων  7α,7β, 24α,24β,60α,60β,60γ   του Δημοτικού δάσους Νάουσας»
8 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή     (1η) έτους 2022 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΔΟΥΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)
9 Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας αεροσυμπιεστή και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.
10
Έγκριση ή μη, της δεύτερης (2ης) παράτασης 30 ημερών,  του χρόνου περαίωσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2020 »
11
Έγκριση ή μη Διαγραφής στον  Χ.Κ.  087/2021.
12
Έγκριση 1ου , 2ου και 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών  της υπηρεσίας «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) στο Δήμο Νάουσας» περί ματαίωσης της διαδικασίας.

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Προηγούμενο άρθροΞεκινούν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Νάουσας
Επόμενο άρθροΑπό ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας: Δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κοινωνικής αλληλεγγύης