Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας και θάλασσας 2014-2020

TΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Καλεί

τους δυνητικά δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης-χρηματοδότησης στα Μέτρα:

3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και

4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης,διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»  (ΑΔΑ: ΨΡΤ64653ΠΓ-ΟΘΩ)

 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» (ΑΔΑ: Ω6ΠΤ4653ΠΓ-ΓΞ5)

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

Η ημερομηνία  υποβολής αιτήσεων είναι από 02-09-2019 μέχρι 15-11-2019

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Ενημέρωση και πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ, στα τηλέφωνα: 2131501151, 2131501186,  2131501181, 2131501162  και 2131501184.

Καλεί

τους δυνητικά δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης-χρηματοδότησης στη Ενωσιακή Προτεραιότητα 5  «ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» (ΑΔΑ:ΩΥΓ24653ΠΓ-ΗΝΚ) και «ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» (ΑΔΑ:ΨΨΗ94653ΠΓ-ΧΩΔ) ,

-Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

-Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων εμπορίας

-Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

-Διαφάνεια της παραγωγής.

-Ιχνηλασιμότητα και οικολογικά σήματα.

-Υπόδειγμα συμβάσεων

-Εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Οργανώσεις Παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών καθώς και Διακλαδικές Οργανώσεις αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών, της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 31-12-2021.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr

Ενημέρωση και πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑλΘ, στα τηλέφωνα 2131501151, 2131501186, 2131501181 και 2131501175

Καλεί

τους δυνητικά δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης-χρηματοδότησης στα Μέτρα:

3.2.2  «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια»   και

4.2.4 «Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» (ΑΔΑ:99Π44653ΠΓ-1ΝΦ)

-Παραγωγικότητα. -Διαφοροποίηση. -Υγεία των ζώων. -Ποιότητα των προϊόντων. -Αποκατάσταση.

-Συμπληρωματικές δραστηριότητες.

-Ενεργειακή απόδοση.-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, που πληρούν σωρευτικά τους κάτωθι όρους:

-Είναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.

-Έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης.

-Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος της.

3.4.4 «Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας» (ΑΔΑ:67ΦΠ4653ΠΓ-ΟΞΖ)

-Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

-Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.

-Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

-Μεταποίηση των υποπροϊόντων.

-Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

-Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

  • Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί
  • φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς
  • ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.

Η ημερομηνία  υποβολής αιτήσεων είναι από 02-09-2019 μέχρι 15-11-2019

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Ενημέρωση και πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ, στα τηλέφωνα: 2131501151, 2131501186, 2131501181 και 2131501175

Προηγούμενο άρθροΠολιτιστικές εκδηλώσεις Μορφωτικού Συλλόγου Ποντίων Νέου Προδρόμου “Ακριτας”
Επόμενο άρθροΤάσος Μπαρτζώκας: Ψηφίσαμε το νομοσχέδιο για μείωση ΕΝΦΙΑ και 120 δόσεις Είμαστε ακόμη στην αρχή!