Προκήρυξη της Γ’ Φάσης (final-four) Πετοσφαίρισης Πανελλήνιων Αγώνων 2022-2023

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

1. Το άρθρο 35 του Π.Δ. 18/Φ.Ε.Κ.31/τ.Α΄/23-02-2018 με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τα άρθρα 5 και 15 του νόμου 4547/Φ.Ε.Κ.102/τ.Α΄/12-06-2018 με θέμα «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις,
3. Την με αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/03.02.2014(ΦΕΚ224/τ.Β/05.02.2014) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24.02.2016 (ΦΕΚ 516/ τ. Β΄/ 01.03.16) Κοινή Υπουργική Απόφαση και με την αρ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582/ τ. Β΄/ 22.08.16) και ισχύει,
5. Την με αριθ. πρωτ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Το Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της Παιδείας και ειδικότερα στη συμμετοχή και συνεργασία των σχολικών μονάδων τους σε κοινές αθλητικές διοργανώσεις,
7. Την με αριθμ. Πρωτ. 5907/15-03-2023 (ΑΔΑ 6Ν1Μ46ΜΤΛΗ-Ω4Ν) απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Ανασυγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δ.Δ.Ε. Ημαθίας σχολικού έτους 2022- 2023».
8. Την με αρ. πρωτ. 140732/Δ5/14-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΛΤ46ΜΤΛΗ-4ΙΖ) με θέμα «Συγκρότηση Κεντρικής
Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολικού έτους 2022-2023» απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.
9. Την αριθμ. Πρωτ. 145674/Δ5/23-11-2022 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ.
& ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών Αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2022-2023» του Υ.ΠΑΙ.Θ.
10. Το με αριθ. Πρωτ. 150409/Δ5/ 05-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους2022- 2023» απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
11. Την Υ.Α. με αριθμ. πρωτ. 3378/Β1/13-01-2023 (ΑΔΑ: 60ΕΧ46ΜΤΛΗ-ΜΩΙ) με θέμα «Μεταφορά πιστώσεων στον ΑΛΕ 2420908001 του Προϋπολογισμού έτους 2023 των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
12. Τις υπ’ αριθ. 714/16-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΦ6746ΜΤΛΗ-Ο2Φ), 715/16-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΠΥ046ΜΤΛΗ-Υ3Ρ), 716/16-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΥΚΟ46ΜΤΛΗ-Ξ89) αποφάσεις του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,
13. Το με αριθ. Πρωτ. 20659/Δ5/22-02-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Αποτελέσματα κλήρωσης στα Ομαδικά Αθλήματα των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου, σχολικού έτους 2022-23»
14. Το με αρ. 26076/Δ5/07-03-2023 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής «Χρονοδιάγραμμα Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2022-2023»,
15.Το με αριθ. Πρωτ. 5760/05-04-2023 έγγραφο της ΔΔΕ Έβρου «Αποτελέσματα της Γ’ Φάσης Πανελλήνιων Αγώνων (Ημιτελικά ταμπλό 1ου ομίλου 3ης αγωνιστικής) Πετοσφαίρισης μαθητών και μαθητριών ΓΕΛ&ΕΠΑΛ για το , σχ. Έτος 2022-23»,
16.Το με αρ. 5079/07-04-2023 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ «Αποτελέσματα της Γ’ Φάσης Πανελλήνιων Αγώνων (Ημιτελικά ταμπλό 1ου ομίλου 3ης αγωνιστικής) Ποδοσφαίρου μαθητών και Πετοσφαίρισης μαθητριών ΓΕΛ&ΕΠΑΛ για το , σχ. Έτος 2022-23»,
17. Το με αρ. 10670/11-04-2023 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Πειραιά «Αποτελέσματα αγώνων Γ’ Φάσης (Ημιτελική 2ου ομίλου) ποδοσφαίρου, Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης και Χειροσφαίρισης μαθητώ-μαθητριών και Πανελλήνιων Αγώνων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΓΕΛ&ΕΠΑΛ σχ. Έτους 2022-2023»,
18. Το με αρ. 6209/11-04-2023 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας «Αποτελέσματα αγώνων νικητριών ομάδων Γ’ Φάσης ταμπλό 3ου ομίλου Γενικών (ΓΕ.Λ) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ) Λυκείων, σχ. Έτους 2022-2023»,
19. Το με αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 6625/24-04-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης- Γραφείο Φυσικής Αγωγής Κύπρου «Τελικά αποτελέσματα αρρένων και τελικά αποτελέσματα θηλέων».
20. Την με αριθμ. πρωτ. 25 και 27/03-01-2023 της (ΑΔΑ: ΨΥΓΠ46ΜΤΛΗ-ΩΨΜ) με θέμα «Απόφαση δέσμευσης πιστώσεων στους ΑΛΕ 2420403001 (α/α 4537) και 2420404001 (α/α 4538) του Προϋπολογισμού έτους 2023 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας».
21.Την με αρ. πρωτ. 6925/24-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΥ3Τ46ΜΤΛΗ-3ΡΛ, ΑΔΑΜ: 23REQ012360367) έγκριση δέσμευσης πίστωσης με α/α καταχώρισης 32437 από την Δ.Υ.Ε.Ε. στο νομό Θεσσαλονίκης για την κάλυψη
δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων, σχολικού έτους 2022-2023.
22. Το από 25-04-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής,
23.Το αριθμ. 14 Πρακτικό/25-04-2023 της Συνεδρίασης της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Ημαθίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε την Γ’ Φάση (final-four) Πετοσφαίρισης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου για το σχολικό έτος 2022-2023 ως εξής:
Τόπος Διεξαγωγής: ΒΕΡΟΙΑ- ΝΑΟΥΣΑ

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τετάρτη 03 & Πέμπτη 04 Μαΐου 2023.
Χώροι Διεξαγωγής των Αγώνων: -«ΔΑ Κ ΒΙΚΕΛΑΣ» Μακροχώρι Βέροιας -«ΔΑΚ Νάουσας»

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_Ψ4Ζ146ΜΤΛΗ-ΧΘΒ

Προηγούμενο άρθροΧαιρετισμός του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών στη Θήβα
Επόμενο άρθροΠαναγιώτης Δουδωνής: «Ο ΣΥΡΙΖΑ περιφέρεται ως σκιάχτρο από τη Νέα Δημοκρατία προς άγραν ψήφων και η Νέα Δημοκρατία από τον ΣΥΡΙΖΑ για να ξυπνήσει αντιδεξιά αντανακλαστικά.