Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού για τη Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Νέων

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί προκηρύσσει την πλήρωση της ακόλουθης θέσης εργασίας:

1.Ενός (μίας) Κοινωνικού Λειτουργού προκειμένου να εργαστεί στη Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης νέων της Βέροιας (ΣΗΔ), με σύμβαση μερικής απασχόλησης (6ωρο ημερησίως) ορισμένου χρόνου (έως 31/1/2022) στα πλαίσια της Πράξης «Ίδρυση και λειτουργία προστατευόμενης στέγης ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων που προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες ή φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας, στη Βέροια» με κωδικό ΟΠΣ 5029408 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Αναλυτικότερα ζητούνται:

Θέση: Κοινωνικός (-ή) Λειτουργός μερικής απασχόλησης για τη ΣΗΔ.

Διάρκεια εργασίας δύο έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

  1. Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας, της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
  2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  3. Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
  4. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.

2.Ικανότητα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικού και εθελοντών).

3.Ευχέρεια στην  υλοποίηση  προγραμμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Δομής.

4.Ικανότητα στην επικοινωνία.

5.Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (συμπεριλαμβανομένης της νοηματικής).

6.Πνεύμα συνεργασίας.

7.Εμπειρία εθελοντισμού.

8.Δίπλωμα οδήγησης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση είναι:

1.Πιστοποιητικό γέννησης.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.

4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).

5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων, κατά τα ανωτέρω.

  1. Απολυτήριο Στρατού για άνδρες.
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, μέχρι την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020.
  • Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@propaidi.org
  • Πληροφορίες: Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ και Βαλάντης Καραγιάννης, Διοικητικός Διευθυντής, στο τηλέφωνο 23310-29571, εργάσιμες ώρες και μέρες.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Προηγούμενο άρθροΚαρυδάτο – Ένα πανεύκολο φοντάν με καρύδι
Επόμενο άρθροΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ: Προβολή παιδικής ταινίας 27 Δεκεμβρίου