Προκήρυξη θέσεων πωλητών για τις Θρησκευτικές Εμποροπανηγύρεις του Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2024

Προκήρυξη θέσεων πωλητών

Ο Αντιδήμαρχος

έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Α΄87) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2.Τις διατάξεις του ν.4849/2021 (Α’ 207) ) “Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαιθρίου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3.Τον Κανονισμό Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Αλεξάνδρειας, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 87/2022 (ΑΔΑ:94ΤΔΩΨΠ-7ΕΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.114/2022 (ΑΔΑ:623ΚΩΨΠ-7ΕΗ) όμοια απόφαση, η νομιμότητα των οποίων ανακοινώθηκε με το υπ’ αριθμ.194690/01-08-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

4.Την υπ’ αριθμ.244/23 (ΑΔΑ:6ΙΗΤΩΨΠ-ΞΛΘ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Καθορισμός τέλους θέσης και δικαιώματος δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο (εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές) για το έτος 2024”, η νομιμότητα της οποίας ανακοινώθηκε με το υπ’ αριθμ. 163023/08-12-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

5. Την υπ’ αριθμ.82/2746/09-02-2024 (ΑΔΑ:9Θ9ΞΩΨΠ-ΗΞΝ) απόφαση του Δημάρχου Αλεξάνδρειας με θέμα: “Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών α) Ελέγχου και αξιολόγησης αιτήσεων και β) Ενστάσεων των περιπτώσεων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο του άρθρου 13 του Ν.4849/2021 του Δήμου Αλεξάνδρειας , για το έτος 2024’’.

6Την υπ’ αριθμ.4/52/03-01-2024 (ΑΔΑ:6ΖΠ8ΩΨΠ-ΥΣΣ) απόφαση του Δημάρχου Αλεξάνδρειας με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 ν.3852/10)»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

στο πλαίσιο διοργάνωσης των Θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων του Δήμου Αλεξάνδρειας, τη διεργασία της έναρξης και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για την κάλυψη θέσεων στις Εμποροπανηγύρεις:

α) της Αγίας Κυριακής Λουτρού, από 5 έως 8 Ιουλίου 2024 και

β) της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας, από 13 έως 17 Αυγούστου 2024.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεωνΟι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από 13-05-2024 έως 03-06-2024, ως το συνημμένο ειδικό έντυπο-υπόδειγμα, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του δήμου.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους όπως παρακάτω:

– Δια ζώσης : αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθν. Αντίστασης 62 (ισόγειο-γραφείο 18) ή

– Ταχυδρομικά: “Δήμος Αλεξάνδρειας, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Εθν.Αντίστασης 62, Τ.Κ.59300” ή

– Ηλεκτρονικά: στη διεύθυνση e-mail: tsiliponi@alexandria.gr ή

– μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.Α.Α.).

Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στο εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα μέσω του συνδέσμου https://openmarket.mindev.gov.gr στο πεδίο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπάρχει η επιλογή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

Η αίτηση μετά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών υποβάλλεται αποκλειστικά με ευθύνη του αιτούντος.

Στις ανωτέρω εμποροπανηγύρεις μπορούν να συμμετέχουν ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) αδείας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές

γ) αδείας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο,

δ) αδείας χειροτέχνη-καλλιτέχνη.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των φυσικών προσώπων θα συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή αν πρόκειται για αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής σε ισχύ και διαβατηρίου.

 1. Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.

 2. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανόδιου ή στάσιμου) εμπορίου ή λαϊκών αγορών ή φωτοαντίγραφο άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

 3. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας ή πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων.

 4. Υπεύθυνη δήλωση (στην περίπτωση αποκλειστικής πώλησης εκκλησιαστικών ειδών), η οποία μπορεί να είναι ηλεκτρονική μέσω του “gov.gr.

 5. Δημοτική ενημερότητα.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μη ύπαρξη, εις βάρος του κάθε ενδιαφερομένου/αιτούντος, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο.

Ειδικά στην περίπτωση κατόχου αδείας πλανοδίου εμπορίου, πρέπει να επισυνάπτεται και αντίγραφο της έγκρισης δραστηριοποίησης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των νομικών προσώπων θα συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Το ισχύον και καταχωρισμένο στο μητρώο καταστατικό της εταιρείας θεωρημένο από την την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή (ΓΕΜΗ).

 1. Πρόσφατο πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (ΓΕΜΗ), το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

 2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού /μη λύσης της εταιρείας (Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ), το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

 3. Για τα δικαιολογητικά 1,2,3 κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους (η υπεύθυνη δήλωση δύναται να είναι ηλεκτρονική μέσω του “gov.gr”).

 1. Υπεύθυνη δήλωση για τον ορισμό του υπευθύνου της συγκεκριμένης θέσης όπου θα εγκατασταθεί η συγκεκριμένη επιχείρηση (η υπεύθυνη δήλωση δύναται να είναι ηλεκτρονική μέσω του “gov.gr”).

 2. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας του εκπροσώπου της εταιρείας, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ και όλων των εκπροσώπων ΙΚΕ.

 3. Δημοτική ενημερότητα.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μη ύπαρξη, εις βάρος του κάθε ενδιαφερομένου/αιτούντος, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο.

Οι θέσεις των πωλητών στις ανωτέρω εμποροπανηγύρεις αποδίδονται ως εξής:

α) σε ποσοστό 75% στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας,

β) σε ποσοστό 10% στους κατόχους άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών,

γ) σε ποσοστό 10% στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,

δ) σε ποσοστό 5% στους κατόχους αδείας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη.

Για την θέση λούνα παρκ στην εμποροπανήγυρη Αγίας Κυριακής Λουτρού η διαδικασία που απαιτείται υπάγεται στη νομοθεσία Ν. 4442/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 69 του Ν. 4849/2021 και την ΚΥΑ 65006/30-06-2022 τ.Β΄.

Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι:

1. Είδη προικός, λευκά είδη

2. Είδη υπόδησης

3. Είδη ένδυσης

4. Δερμάτινα (τσάντες, ζώνες, υποδήματα κλπ)

5. Είδη οικιακής χρήσης

6. Ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά

7. Παραδοσιακά γλυκά – παγωτά – μαλλί της γριάς και λουκουμάδες

8. Ξηροί καρποί – είδη διατροφής

9. Μικρο εργαλεία

10. Είδη λαϊκής τέχνης, έργων τέχνης

11. Είδη δώρων και διακόσμησης

12. Ασημικά και φο μπιζού

13. Αποξηραμένα άνθη και φυτά

14. Υαλικά

15. Παιδικά παιχνίδια

16. Εκκλησιαστική είδη, αγιογραφίες κλπ

17. Ψιλικά, αξεσουάρ ένδυσης κλπ

18. Βιβλία

19. Είδη υγιεινής

20. Είδη Λαϊκής Τέχνης

21. Εργαλεία κηπουρικής κλπ

22. Παραδοσιακά προϊόντα

23. Καντίνες, ταβέρνες

24. Μικροπωλητές διαφόρων ειδών

25. Παρασκευασμένα τρόφιμα ψησταριάς (σουβλάκια – λουκάνικα- σάντουιτς – πατάτες κλπ), εμπορεύματα που παρέχονται από κινητή καντίνα, παροχή πρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους, τα οποία παρασκευάζονται επί τόπου εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο με τη διάρκεια έγκρισης συμμετοχής.

 Για την εμποροπανήγυρη της Αγίας Κυριακής Λουτρού έχουν καθοριστεί 63 θέσεις:

α) Εννέα (9) θέσεις με διαστάσεις 4μχ2μ και εμβαδόν 8 τ.μ.,

β) Είκοσι δύο (22) θέσεις με διαστάσεις 8μχ2μ και εμβαδόν 16 τ.μ.,

γ) Είκοσί οκτώ (28) θέσεις με διαστάσεις 12μχ2μ και εμβαδόν 24 τ.μ.

δ) Τρεις (3) θέσεις με διαστάσεις 16μχ2μ και εμβαδόν 32 τ.μ. και

ε) Μία (1) θέση με διαστάσεις 20μχ2μ και εμβαδόν 40 τ.μ.

Οι αποστάσεις μεταξύ των θέσεων είναι 3 μέτρα.

Επίσης, υπάρχει μία (1) θέση για ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.

Όλες οι ανωτέρω θέσεις οριοθετούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου και αποτυπώνονται στο σχετικό διάγραμμα που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία.

Το ύψος των τελών έχει καθοριστεί για την εμποροπανήγυρη της Αγίας Κυριακής Λουτρού ως εξής:

1) Ταβέρνες, μπυραρίες, καφενεία, καντίνες και παγωτά εξ’ αυτ/νων ψυγείων θα καταβάλουν 100,00 ευρώ κατά θέση.

2) Παραπήγματα εμπορικών καταστημάτων, παντός είδους υφασμάτων, υποδημάτων, υαλικών, ψιλικών, σιδερικών εργαλείων κλπ. ειδών θα καταβάλουν 50,00 ευρώ κατά θέση.

3) Πωλητές παιδικών παιγνιδιών, θα καταβάλουν 45,00 ευρώ κατά θέση.

4) Οι πωλητές βιβλίων θα καταβάλουν 30,00 ευρώ κατά θέση.

5) Λοταρίες, σκοπευτήρια και άλλα τυχερά παιχνίδια, θα καταβάλουν 50,00 ευρώ κατά θέση

6) Λούνα παρκ θα καταβάλουν 200,00 ευρώ κατά θέση.

Τα τέλη ηλεκτροδότησης  φωτισμού της εμποροπανήγυρης Αγίας Κυριακής Λουτρού, έχουν καθορισθεί ως εξής:

α) Για κάθε ηλεκτρική λάμπα 20W τύπου LED τέλος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 2,00 ευρώ.

β) Για τη σύνδεση κάθε παροχής με το δημοτικό ηλεκτρικό δίκτυο 6,00 ευρώ.

γ) Οι εκθέτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά οικονομικούς λαμπτήρες ώστε να αποφεύγονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Η παράβαση επιφέρει πρόστιμο 50,00 ευρώ ανά λαμπτήρα και άμεση αλλαγή του.

δ) Για ψυγεία οικιακής χρήσης 15,00 ευρώ, ψυγεία, καταψύκτες 25,00 ευρώ και επαγγελματικά ψυγεία 30,00 ευρώ εφάπαξ.

Κάθε δαπάνη σε αξία υλικών για τη σύνδεση του καταναλωτή με το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.

 Για την εμποροπανήγυρη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας έχουν καθορισθεί οι εξής θέσεις:

Στην οδό Ευαγγελά τρεις (3) θέσεις ήτοι 1 θέση με διαστάσεις 3μΧ3μ και εμβαδόν 9 τ.μ. και δυο θέσεις με διαστάσεις 8μΧ2μ και εμβαδόν 16 τ.μ. για πάγκους βιβλίων. Οι αποστάσεις μεταξύ των θέσεων είναι 3 μέτρα. Επίσης, τέσσερις (4) θέσεις ήτοι 3 θέσεις με διαστάσεις 8μΧ2μ και εμβαδόν 16 τ.μ. και 1 θέση με διαστάσεις 9μΧ3μ και εμβαδόν 21τ.μ. για πάγκους παιχνιδιών. Οι αποστάσεις μεταξύ των θέσεων είναι 4 μέτρα. Ελλείψει των παραπάνω θα εγκαθίστανται μικροπωλητές.

Στον προαύλιο χώρο του 1ου-5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας καθορίζονται 25 θέσεις για πάγκους ρουχισμού, ήτοι, 3 θέσεις με διαστάσεις 4μΧ2μ και εμβαδόν 8 τμ, 13 θέσεις με διαστάσεις 8μΧ2μ και εμβαδόν 16 τμ, 5 θέσεις με διαστάσεις 12μΧ2μ και εμβαδόν 24 τμ , 1 θέση με διαστάσεις 16μΧ2μ και εμβαδόν 32 τμ και 3 θέσεις με διαστάσεις 13μΧ5μ με εμβαδόν 65 τμ. Οι αποστάσεις μεταξύ των θέσεων 4,5 μ ανατολή δύση και 3 μ βορρά – νότο.

Στον προαύλιο χώρο του 1ου-5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας καθορίζονται επίσης 4 θέσεις για καντίνες με διαστάσεις 12μΧ4μ και εμβαδόν 48 τμ, και οι αποστάσεις μεταξύ των θέσεων θα είναι 7 μέτρα.

Όλες οι ανωτέρω θέσεις και των τριών περιπτώσεων οριοθετούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου και αποτυπώνονται στο σχετικό διάγραμμα που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία.

Το ύψος των τελών για την εμποροπανήγυρη Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας έχει καθοριστεί ως εξής:

1) Ταβέρνες, μπυραρίες, καφενεία, καντίνες και παγωτά εξ’ αυτ/νων ψυγείων θα καταβάλουν 150,00 ευρώ κατά θέση.

2) Παραπήγματα εμπορικών καταστημάτων, παντός είδους υφασμάτων, υποδημάτων, υαλικών, ψιλικών, σιδερικών εργαλείων κλπ. ειδών θα καταβάλουν 50,00 ευρώ κατά θέση.

3) Πωλητές παιδικών παιγνιδιών, θα καταβάλουν 45,00 ευρώ κατά θέση.

4) Οι πωλητές βιβλίων θα καταβάλουν 30,00 ευρώ κατά θέση.

Τα τέλη ηλεκτροδότησης  φωτισμού της εμποροπανήγυρη Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας, έχουν καθορισθεί ως εξής:

α) Για κάθε ηλεκτρική λάμπα 20W τύπου LED τέλος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 2,00 ευρώ.

β) Για τη σύνδεση κάθε παροχής με το δημοτικό ηλεκτρικό δίκτυο 6,00 ευρώ.

γ) Οι εκθέτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά οικονομικούς λαμπτήρες ώστε να αποφεύγονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Η παράβαση επιφέρει πρόστιμο 50,00 ευρώ ανά λαμπτήρα και άμεση αλλαγή του.

δ) Για ψυγεία οικιακής χρήσης 15,00 ευρώ, ψυγεία, καταψύκτες 25,00 ευρώ και επαγγελματικά ψυγεία 30,00 ευρώ εφάπαξ.

Κάθε δαπάνη σε αξία υλικών για τη σύνδεση του καταναλωτή με το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.

Για τις περιπτώσεις χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος, υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση, ως το συνημμένο ειδικό έντυπο-υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο αυτών, συντάσσεται προσωρινός κατάλογος συμμετεχόντων/κατόχων θέσεων στις εμποροπανηγύρεις, με επιλαχόντες ανά κατηγορία, ο οποίος αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openmarket.mindev.gov.gr, στην ιστοσελίδα καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας, για υποβολή τυχόν ενστάσεων, οι οποίες θα κατατίθενται διά ζώσης ή ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ήτοι στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 13 του ν.4849/2021 (Α’ 207).

Ακολούθως, μετά το πέρας υποβολής τυχόν ενστάσεων και εξέτασης αυτών από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενστάσεων του Δήμου, ο προσωρινός κατάλογος συμμετεχόντων/κατόχων θέσεων στις εμποροπανηγύρεις οριστικοποιείται και αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openmarket.mindev.gov.grστην ιστοσελίδα καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, προς γνώση των ενδιαφερόμενων πωλητών και προκειμένου να καταβληθεί από αυτούς το ανάλογο προβλεπόμενο τέλος.

Η καταβολή των προβλεπόμενων τελών θα γίνεται από τους ενδιαφερομένους πωλητές εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσιοποίησης του οριστικού καταλόγου συμμετεχόντων/κατόχων θέσεων, με χρεωστική κάρτα στο ταμείο του Δήμου ή με κατάθεση στον λογαριασμό του Δήμου Αλεξάνδρειας στην Τράπεζα Πειραιώς, στον ΙΒΑΝ: GR7301722080005208055980185.

Απαραίτητα στοιχεία για την κατάθεση είναι η αναγραφή του ονοματεπωνύμου του ενδιαφερόμενου πωλητή, του ΑΦΜ και της αιτιολογίας κατάθεσης: “Για την εμποροπανήγυρη της Αγίας Κυριακής Λουτρού 2024” ή “ Για την εμποροπανήγυρη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας 2024”.

Η απόδειξη του ταμείου του Δήμου ή το αποδεικτικό κατάθεσης της τράπεζας θα κατατίθεται άμεσα στο Τμήμα Τοπικής οικονομικής Ανάπτυξης, Γραφείο 18 στον Δήμο Αλεξάνδρειας ή θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο e-mail: tsiliponi@alexandria.gr.

Σε περίπτωση μη καταβολής του προβλεπόμενου τέλους από τους ενδιαφερομένους πωλητές εντός της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή αυτών στις εν λόγω εμποροπανηγύρεις του Δήμου.

Τέλος, βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων μέσω της παρούσας προκήρυξης και την καταβολή των αναλογούντων τελών, εκδίδεται από τον Δήμο απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην αντίστοιχη αγορά/εμποροπανήγυρη, η οποία αναρτάται στο https://openmarket.mindev.gov.gr, στην ιστοσελίδα καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η έγκριση συμμετοχής για την εμποροπανήγυρη της Αγίας Κυριακής Λουτρού θα ισχύει από 05-07-2024 έως 08-07-2024 και για την εμποροπανήγυρη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας από 13-08-2024 έως 17-08-2024.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο https://openmarket.mindev.gov.gr, στην ιστοσελίδα καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου ήτοι στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2333 350127, 58.

O
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Συνημμένα/υποδείγματα:

1) Αίτηση συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις.

2) Υπεύθυνη δήλωση για τα  τέλη ηλεκτροδ.- φωτισμού.

3) Η προκήρυξη στην Διαύγεια.

Προηγούμενο άρθροΜιχάλης Κατρίνης: «Η κυβέρνηση έχασε το δρόμο, αντί για τη σωστή πλευρά της ιστορίας έχει βρεθεί στην πλευρά της υποτέλειας»
Επόμενο άρθροΝίκος Πετρουλάκης: «Μύρισε… Κρήτη στην Μακεδονία»!