Όμιλος ΟΤΕ: Οικονομικά Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου 2019

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο του 2019, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου του 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ σημείωσε ένα καλό β’ τρίμηνο, σε συνέχεια των θετικών τάσεων που καταγράφονται από την αρχή του έτους. Στην Ελλάδα, τα έσοδα λιανικής αυξήθηκαν τόσο στη σταθερή, όσο και στην κινητή τηλεφωνία, χάρη στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών, αλλά και της καρτοκινητής. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση-ρεκόρ των πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων για ένα ακόμη τρίμηνο, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανταπόκριση των καταναλωτών σε ελκυστικές προτάσεις για αναβάθμιση υπηρεσιών. Στην Ρουμανία, όπου η αγορά παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, καταβάλλουμε προσπάθειες για να ενισχύσουμε τις προϊοντικές μας προτάσεις και να εξορθολογήσουμε τις δραστηριότητές μας. Στις δράσεις μας περιλαμβάνεται και το σχέδιο μετασχηματισμού που αναμένεται να εφαρμοστεί τα επόμενα τρίμηνα. Το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA του Ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά, λόγω των βελτιωμένων επιδόσεων στην Ελλάδα.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Λειτουργώντας σε μία παγκόσμια αγορά που υποστηρίζει την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό και καθώς οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία βελτιώνονται, επιταχύνουμε το μετασχηματισμό μας, αξιοποιώντας τα οφέλη της ψηφιακοποίησης και επανεξετάζοντας το λειτουργικό μας μοντέλο.»

Προοπτικές

 

Στην Ελλάδα, όπου η ανάκαμψη της οικονομίας αναμένεται να συνεχιστεί, ο ΟΤΕ προσβλέπει ότι θα ευνοηθεί περαιτέρω από τις επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από την πελατοκεντρική στρατηγική, στην οποία οφείλεται η αύξηση των εσόδων του τα προηγούμενα έτη. Οι επιδόσεις στη Ρουμανία αναμένεται να σταθεροποιηθούν μετά από τις έκτακτες προβλέψεις του 2018 και τα μέτρα που εφαρμόζονται. Ο Όμιλος συστηματικά αναζητεί τρόπους μείωσης του κόστους ώστε να στηρίξει την ανάπτυξη του και τις απαραίτητες επενδύσεις σε όλες τις δραστηριότητές του. Ο Όμιλος έχει εισάγει μια σειρά πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων του και της αλληλεπίδρασης με τον πελάτη, οι οποίες θα έχουν μελλοντικά θετική επίδραση. Για το 2019, η διοίκηση εκτιμά ότι οι προσαρμοσμένες επενδύσεις θα διαμορφωθούν σε €650 εκατ. περίπου. Ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων επενδύσεων, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών, ο ΟΤΕ αναμένει ότι το 2019 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε €450 εκατ. περίπου, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε €350 εκατ. περίπου.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Β’ τρίμηνο του 2019, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 0,4% και διαμορφώθηκαν σε €946,9 εκατ, οδηγούμενα για ένα ακόμα τρίμηνο από την αύξηση, κατά €8,3 εκατ., στα έσοδα της Ελλάδας.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), διαμορφώθηκαν σε €609,3 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 5,2% λόγω και της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ 16 (Μισθώσεις). Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 1,6% συγκριτικά με το Β’ τρίμηνο του 2018, λόγω της μείωσης των έμμεσων δαπανών, ιδίως των εξόδων προσωπικού, συντήρησης και marketing.

Το B’ τρίμηνο του 2019, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, αυξήθηκε κατά 1,7% σε €321,9 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 34,0%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, εξαιρουμένης της επίδρασης

των ΔΠΧΑ 16, σημείωσε αύξηση 4,7%, σε €292,1 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 40,6%.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €19,6 εκατ., σε σύγκριση με €96,2 εκατ. το Β΄ τρίμηνο του 2018, αντικατοπτρίζοντας  την απομείωση της υπεραξίας που σχετίζεται με τις δραστηριότητες κινητής στη Ρουμανία. Οι αποσβέσεις και απομειώσεις, συνολικού ύψους €272,6 εκατ., αυξήθηκαν κατά 49,0% συγκριτικά με το Β΄ τρίμηνο του 2018, ως αποτέλεσμα των προαναφερθεισών επιβαρύνσεων, καθώς και των αποσβέσεων των μισθώσεων μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €17,5 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με €14,9 εκατ. το Β΄ τρίμηνο του 2018.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 54,1% και ανήλθαν σε €98,5 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του 2019, από €63,9 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2018.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β΄ τρίμηνο του 2019, ανήλθαν σε €178,1 εκατ., αυξημένες κατά 6,5%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €148,4 εκατ. και €29,7 εκατ., αντίστοιχα.

Το Β’ τρίμηνο του 2019, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €172,7 εκατ. εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, παρουσιάζοντας αύξηση €81,1 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2019, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, ήταν €601,6 εκατ., μειωμένος κατά 13,1% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2018. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) – τρίμηνο Β’τρίμηνο

 2019

Β’τρίμηνο

 2018

+/- % Προσ. EBITDA (AL) Β’τρίμηνο

 2019

Greece 292,1 279,1 +4,7% 290,0
Margin (%) 40,6% 39,2% +1,4 μον. 40,3%
Romania 29,8 37,3 -20,1% 28,8
Margin (%) 12,9% 15,7% -2,8μον. 12,5%
OTE GROUP 321,9 316,4 +1,7% 318,8
margin (%) 34,0% 33,5% +0,5μον. 33,7%

Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται  αφαιρώντας από το EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) – εξάμηνο  

 

 

 

Εξάμηνο

 2018

+/- % Προσ. EBITDA (AL) Εξάμηνο

 2019

Greece 576,5 559,4 +3,1% 572,6
Margin (%) 40,7% 40,0% +0,7pp 40,4%
Romania 56,0 70,4 -20,5% 54,5
Margin (%) 12,5% 15,2% -2,7pp 12,2%
OTE GROUP 632,5 629,8 +0,4% 627,1
margin (%) 34,1% 34,0% +0,1pp 33,8%

Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται αφαιρώντας από το EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

ΕΛΛΑΔΑ
Λειτουργικά στοιχεία Β’ τρίμηνο

2019

Β’ τρίμηνο

2018

Ετήσια

+/- %

Β’ τρίμηνο

2019

+/-(000)

Συνδέσεις Λιανικής 2.647.850 2.646.310 +0,1% 401
Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής 1.950.765 1.832.878 +6,4% 30.378
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών* 645.614 448.799 +43,9% 60.052
Συνδρομητές τηλεόρασης 543.683 525.689 +3,4% 3.334
Συνδρομητές κινητής 7.629.576 8.161.320 -6,5% (73.058)

*Συμπεριλαμβανομένων VDSL, Vectoring & Super Vectoring

Το Β’ τρίμηνο του 2019, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα κατέγραψε καθαρή μείωση 2 χιλιάδων γραμμών, με τις υπηρεσίες σταθερής του ΟΤΕ να παραμένουν αμετάβλητες.

Ο ΟΤΕ πέτυχε ένα ακόμα τρίμηνο ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών, καταγράφοντας 54 χιλιάδες νέες συνδέσεις από την αρχή του έτους, με το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 1.951 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο, προσελκύοντας 114 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο πρώτο μισό του έτους, υποστηριζόμενες από τη συνεχή επέκταση του δικτύου και την αυξανόμενη ζήτηση, δικαιώνοντας έτσι τις επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές. Στο τέλος του τριμήνου, 646 χιλιάδες συνδρομητές, σχεδόν το 1/3 της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής του ΟΤΕ, είχαν επιλέξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, διατηρώντας την εν λόγω δυναμική. Στις 30 Ιουνίου 2019, οι ενεργές καμπίνες VDSL/Vectoring ανήλθαν σε 15,3 χιλιάδες, αυξημένες κατά πάνω από 800 στο τρίμηνο. Στις 30 Ιουνίου 2019, το 75% των πελατών του ΟΤΕ είχε υιοθετήσει υπηρεσίες οπτικής ίνας με ταχύτητες 50 Mbps ή και μεγαλύτερες, έναντι του 41% ένα χρόνο νωρίτερα. Η ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες, μέσω των δικτύων που υλοποιεί ο ΟΤΕ, είναι σταθερά αυξανόμενη.

Το Β’ τρίμηνο του 2019, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών COSMOTE TV διαμορφώθηκε σε 544 χιλιάδες, αυξημένος κατά 3,4% σε ετήσια βάση. Σε επίπεδο εσόδων, ο ΟΤΕ πέτυχε ένα ακόμα τρίμηνο ανάπτυξης της τηλεόρασης. Η COSMOTE TV ετοιμάζεται να λανσάρει μία νέα over the top (ΟΤΤ) πλατφόρμα, για προσωποποιημένες υπηρεσίες, ώστε να ανταγωνιστεί παρόμοιες προσφορές.

Το εκτεταμένο πλάνο ενίσχυσης των υπηρεσιών και της εμπειρίας των πελατών καρτοκινητής, αποφέρει ήδη καρπούς, καθώς τα έσοδα καρτοκινητής αυξήθηκαν πάνω από 10%, ενισχυμένα από τις πρωτοβουλίες και τις προσφορές που οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση.

Οι επιδόσεις στον τομέα των πελατών συμβολαίου επηρεάζονται από την υψηλή βάση σύγκρισης λόγω αλλαγών του ρυθμιστικού πλαισίου, τόσο σε Ελληνικό όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επίδραση εκτιμάται ότι θα περιοριστεί προς το τέλος του έτους λόγω της ωρίμανσής της. Οι πελάτες καρτοκινητής και συμβολαίου ανταποκρίνονται θετικά στις όλο και πιο ελκυστικές και ανταγωνιστικές προϊοντικές προτάσεις της εταιρείας, δικαιώνοντας τις επενδύσεις για τη δημιουργία των μεγαλύτερων δικτύων 4G και 4G+ στην Ελλάδα.

Αξιοποιώντας τις σχέσεις με τους πελάτες του και τη διείσδυση του στη λιανική, ο ΟΤΕ δημιουργεί το κατάλληλο ψηφιακό οικοσύστημα για να προσφέρει στους πελάτες του ένα ενισχυμένο πορτφόλιο υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ σχεδιάζει την επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) που προσφέρει στην αγορά.

Σχεδόν 2,5 εκ. πελάτες της εταιρείας χρησιμοποιούν το Mobile App ως βασικό μέσο ενεργοποίησης, πληρωμής και διαχείρισης των υπηρεσιών τους, με αποτελεσματικό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο. Πρόσφατα λανσαρίστηκαν λειτουργίες που αφορούν στην απομακρυσμένη διαχείριση του Wi-Fi router, τον γονικό έλεγχο συσκευών και τη φραγή πενταψήφιων αριθμών Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Η ψηφιακοποίηση οδηγεί σε ένα νέο κύμα μετασχηματισμού και αυξάνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, στοχεύοντας στη βελτίωση των επιδόσεων τα επόμενα χρόνια.

Τρίμηνο (Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2019 Β’τρίμηνο 2018 +/- % Εξάμηνο

 2019

Εξάμηνο

 2019

+/- %
Κύκλος Εργασιών 719,6 711,3 +1,2% 1.416,6 1.396,8 +1,4%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 233,4 227,0 +2,8% 464,7 451,9 +2,8%
– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 238,6 233,9 +2,0% 453,8 446,5 +1,6%
– Έσοδα χονδρικής 137,4 133,6 +2,8% 278,1 273,5 +1,7%
-Λοιπά Έσοδα 110,2 116,8 -5,7% 220,0 224,9 -2,2%
Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 292,1 279,1 +4,7% 576,5 559,4 +3,1%
Περιθώριο EBITDA % 40,6% 39,2% +1,4μον. 40,7% 40,0% +0,7μον.

Στην Ελλάδα, το Β΄ τρίμηνο του 2019 τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,2%, σε €719,6 εκατ. Η αύξηση κατά 2,8% των εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, οφείλεται στις υπηρεσίες φωνής, τηλεόρασης και κυρίως στις ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Τα έσοδα χονδρικής αυξήθηκαν κατά 2,8% στο Β΄ τρίμηνο του 2019, υποβοηθούμενα κυρίως από την διεθνή κίνηση.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας παρουσίασαν αύξηση 2,0% κατά το τρίμηνο, τροφοδοτούμενα από την ισχυρή επίδοση της καρτοκινητής και τα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων, που ενισχύθηκαν κατά πάνω από 22%.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά 4,7%, και ανήλθε στα €292,1 εκατ. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 40,6% αντικατοπτρίζοντας τις προσπάθειες μείωσης κόστους και το πρόσφατο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης στο οποίο έλαβαν μέρος περίπου 320 άτομα, το οποίο υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Λειτουργικά στοιχεία Β’τρίμηνο 2019 Β’τρίμηνο 2018 Ετήσια

+/- %

Β’ τρίμηνο

2019

+/-(000)

Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας* 2.115.312 2.096.935 +0,9% (22.133)
Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών* 1.092.524 1.161.405 -5,9% (25.245)
Συνδρομητές Τηλεόρασης 1.380.074 1.462.982 -5,7% (28.873)
Πελάτες FMC 802.511  596.912  +34,4% 31.595 
Συνδρομητές κινητής 4.452.439 4.681.292 -4,9% (194.160)

*Συμπεριλαμβανομένων των πελατών FMC

Τρίμηνο (Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2019 Β’τρίμηνο 2018 +/- % Εξάμηνο

 2019

Εξάμηνο

 2019

+/- %
Κύκλος Εργασιών 231,2 237,8 -2,8% 447,8 464,3 -3,6%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 59,3 62,6 -5,3% 117,1 128,4 -8,8%
– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 78,8 82,4 -4,4% 155,0 164,0 -5,5%
– Έσοδα χονδρικής 36,2 28,2 +28,4% 63,3 47,8 +32,4%
-Λοιπά Έσοδα 56,9 64,6 -11,9% 112,4 124,1 -9,4%
Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 29,8 37,3 -20,1% 56,0 70,4 -20,5%
Περιθώριο EBITDA % 12,9% 15,7% -2,8μον. 12,5% 15,2% -2,7μον.

Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία μειώθηκαν κατά 2,8%, σε €231,2 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2019, αν και σε τριμηνιαία βάση παρουσίασαν αύξηση κατά 6,7%, καθοδηγούμενα από τις επιδόσεις τόσο της σταθερής όσο και της κινητής τηλεφωνίας.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής της σταθερής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €59,3 εκατ., μειωμένα κατά 5,3%, ωστόσο όπως και τα συνολικά έσοδα σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2019, παρουσίασαν αύξηση κατά 2,6% αντιστρέφοντας για πρώτη φορά την πτωτική τάση μετά από αρκετά τρίμηνα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας ευνοϊκής εξέλιξης στο ARPU της σταθερής, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και την τηλεόραση.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 4,4% σε €78,8 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2019, αλλά σε τριμηνία βάση σημείωσαν αύξηση κατά 3,4%. Η ετήσια μείωση των εσόδων οφείλεται κυρίως στον αντίκτυπο από τη μετάβαση σε νέες πλατφόρμες ΙΤ, η οποία αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του Δ΄τριμήνου του 2018 και οδήγησε σε απώλεια πελατών και προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων στο τέλος του έτους. Επομένως, η συγκριτική βάση με το Α’ εξάμηνο του 2018 είναι δυσανάλογα υψηλή, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο τρίμηνο. Μια πιο ομαλοποιημένη βάση σύγκρισης στο Β’ εξάμηνο, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στη σταθεροποίηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής κατά το δεύτερο μισό του έτους. Στο δεύτερο τρίμηνο, η εταιρεία πήρε ορισμένες πρωτοβουλίες σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες της, οι οποίες αναμένεται να υποστηρίξουν τα μελλοντικά έσοδα. Αυτό είναι ήδη εμφανές στα ARPUs, με μια μικρή αύξηση στο Β’ τρίμηνο του 2019, τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση, καθοδηγούμενη από πελάτες συμβολαίου.

Η εταιρεία πέτυχε επίσης ένα τρίμηνο ισχυρής ανάπτυξης της πελατειακής βάσης συνδυαστικών υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει σε αυτό το τμήμα της αγοράς, όντας ο πιο επιτυχημένος πάροχος συνδυαστικών λύσεων. Το σύνολο των πελατών συνδυαστικών υπηρεσιών ξεπέρασε τους 800 χιλιάδες, αυξημένοι περισσότερο από 200 χιλιάδες ή κατά 34% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι και κατά 32 χιλιάδες σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2019. Ως αποτέλεσμα τα έσοδα συνδυαστικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 30,2% σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο του 2018.

Τα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής, κατά 28,4%, οφείλονται κυρίως στην αύξηση της διεθνούς κίνησης.

Ταυτόχρονα, το εν εξελίξει πρόγραμμα μετασχηματισμού του κόστους παρουσίασε συνεχιζόμενες επιδράσεις το Β’ τρίμηνο του 2019, επιβεβαιώνοντας την τάση από το Α’ τρίμηνο του 2019. Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, υποχώρησαν κατά 2,9% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, με τις μειώσεις στο σύνολο των επιμέρους κατηγοριών να αναμένεται να συνεχιστούν.

Το προσαρμοσμένο EBITDA στη Ρουμανία, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, μειώθηκε κατά 20,1% σε €29,8 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω των χαμηλότερων εσόδων της λιανικής στη σταθερή και την κινητή τηλεφωνία. Η εταιρεία στοχεύει σε μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της κατά το Β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους και το 2020, συμπεριλαμβανομένου ενός πλάνου αναδιάρθρωσης, που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των δράσεων ψηφιακοποίησης για την αποδέσμευση πόρων και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Η αυστηρή ταμειακή διαχείριση είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών, τάση την οποία περιμένουμε να διατηρηθεί.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ                  ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ TELEKOM ALBANIA

Στις 8 Μαΐου, μετά την έγκριση της συναλλαγής από τις αρμόδιες αρχές, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης στην εταιρεία Albania Telecom Invest AD, ολόκληρου του ποσοστού που κατέχει στην Telekom Albania Sh.A. (Telekom Albania), έναντι συνολικού ποσού €50 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από την πώληση διανέμονται στους μετόχους με την μορφή έκτακτου μερίσματος αξίας €0,06 ανά μετοχή, με ημερομηνία πληρωμής την 26η Ιουλίου 2019.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Το Β΄τρίμηνο του 2019, ο Όμιλος υλοποίησε πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης στο πλαίσιο του οποίου

περίπου 320 άτομα αποχώρησαν από τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Στις 12 Ιουνίου 2019, η Γενική Συνέλευση Μετόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €220,8 εκατ. ή €0,46 ανά μετοχή, με ημερομηνία πληρωμής την 10η Ιουλίου 2019.

Επιπρόσθετα, σε συνέχεια πώλησης της Telekom Albania Sh.A., το Διοικητικό Συμβούλιο στις 13 Ιουνίου 2019, ενέκρινε έκτακτο μέρισμα €28,8 εκατ. ή €0,06 ανά μετοχή, με ημερομηνία πληρωμής την 26η Ιουλίου 2019.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Δ/ΝΣΗ EΞΑΓΟΡΩΝ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Τηλ: 210-6111121

Fax: 210-6111030

Εmail: iroffice@ote.gr

 

Πίνακες που ακολουθούν:

  1. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)
  2. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) της 30ης Ιουνίου 2019 και της 31ης Δεκεμβρίου 2018
  • Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019 και συγκριτική με το 2018
  1. Ενοποιημένη Κατάσταση Εσόδων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019 και συγκριτική με το 2018
  1. Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το εξάμηνο και το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019 και συγκριτική με το 2018

Σημείωση : Όλα τα στοιχεία (εξαιρουμένης της χρηματοοικονομικής θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες – Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Αλβανίας αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

I.            ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)

 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό  σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης ‘’ΕΔΜΑ’’ όπως: EBITDA και περιθώριο EBITDA %, καθαρός δανεισμός, επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και ελεύθερες ταμειακές ροές. Οι ορισμοί και οι υπολογισμοί των εν λόγω δεικτών αναλύονται παρακάτω στην ενότητα αυτή. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται ‘’Προσαρμοσμένοι’’ δείκτες, όπως προσαρμοσμένο EBITDA, και προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA %, προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός, προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές. Οι προσαρμοσμένοι αυτοί δείκτες υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια των οικονομικών  καταστάσεων εξαμήνου την επίδραση από τα κόστη ή τις καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα κόστη ή της καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα αναδιοργάνωσης και έξοδα μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων καθώς και αυτά που σχετίζονται με την αγορά φάσματος.

 

Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

Τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση / συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις γραμμές «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης» και «καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης». Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθ’ αυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και έξοδα σχετιζόμενα με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, ενώ οι καταβολές των ποσών αυτών συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση ταμειακών ροών. Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

 

Καταβολές για αγορά φάσματος

Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Καθώς οι πληρωμές αυτές είναι σημαντικές και μη περιοδικές, αποτελεί κοινή πρακτική στην αγορά τηλεπικοινωνιών να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των προσαρμοσμένων ταμειακών ροών και των προσαρμοσμένων επενδύσεων (σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) προκειμένου τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου να είναι συγκρίσιμα.

Καθαρός Δανεισμός

Ο καθαρός δανεισμός  είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, και αφαιρώντας  από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (βλ. παρακάτω πίνακα). Μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού από το 2019 και μετά.

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός  

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ορίζεται ως ο Καθαρός Δανεισμός που συμπεριλαμβάνει και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθότι αποτελούν σχετικά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

(Ευρώ εκατ.) 30/06/2019 30/06/2018 +/- %
Μακροπρόθεσμα δάνεια 1.247,0 1.328,6 -6,1%
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 484,0 186,4
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) 341,8
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) 69,0
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (1.123,5) (817,1) +37,5%
Καθαρός Δανεισμός 1.018,3 697,9 +45,9%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (5,9) (5,8) +1,7%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 1.012,4 692,1 +46,3%

Καθαρός Δανεισμός & Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρουμένου του ΔΠΧΑ 16)

Τον Καθαρό Δανεισμό και τον Προσαρμοσμένο Καθαρό Δανεισμό εξαιρουμένου του ΔΠΧΑ 16 τα χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει τη κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης εξαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις, για σκοπούς συγκρισιμότητας με τα προηγούμενα έτη και τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου τηλεπικοινωνιών.  Ορίζονται ως Καθαρός Δανεισμός και Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (όπως περιγράφονται παραπάνω) αφαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις όπως περιγράφονται παρακάτω:

(Ευρώ εκατ.) 30/06/2019 30/06/2018 +/- %
Καθαρός Δανεισμός 1.018,3 697,9 +45,9%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) 341,8
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) 69,0
 Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. του ΔΧΠΑ 16) 607,5 697,9 -13,0%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (5,9) (5,8) +1,7%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. του ΔΧΠΑ 16) 601,6 692,1 -13,1%

EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις)

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Προσαρμοσμένο EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις)

Το προσαρμοσμένο EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA ορίζεται το EBITDA εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο  EBITDA με το σύνολο του κύκλο εργασιών.

Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. του ΔΠΧΑ 16)

Το προσαρμοσμένο EBITDA εξαιρουμένων του ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιείται από τη διοίκηση ώστε να διευκολυνθεί η συγκρισιμότητα με τα προηγούμενα έτη. Ορίζεται αφαιρώντας από το Προσαρμοσμένο EBITDA τις προσαρμογές των εξόδων που σχετίζονται με τις μισθώσεις. Το Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA εξαιρουμένου του ΔΠΧΑ 16 (%) υπολογίζεται διαιρώντας το Προσαρμοσμένο EBITDA εξαιρουμένου του ΔΠΧΑ 16 με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Όμιλος –(Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

 2019

Β’τρίμηνο

 2018

+/- % Εξάμηνο

 2019

Εξάμηνο

 2018

+/- %
Κύκλος εργασιών 946,9 943,4 +0,4% 1.855,5 1.850,3 +0,3%
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 7,4 15,5 -52,3% 17,4 27,4 -36,5%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (662,1) (679,7) -2,6% (1.247,5) (1.285,3) -2,9%
EBITDA 292,2 279,2 +4,7% 625,4 592,4 +5,6%
Περιθώριο EBITDA % 30,9% 29,6% +1,3μον. 33,7% 32,0% +1,7μον.
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 52,8 36,9 +43,1% 54,5 37,1 +46,9%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 0,3 -100,0% 0,3 -100,0%
Προσαρμοσμένο  EBITDA 345,0 316,4 +9,0% 679,9 629,8 +8,0%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA % 36,4% 33,5% +2,9μον. 36,6% 34,0% +2,6μον.
Προσαρμογές εξόδων που σχετίζονται με τις μισθώσεις (23,1) (47,4)
Προσαρμοσμένο  EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 321,9 316,4 +1,7% 632,5 629,8 +0,4%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA % (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 34,0% 33,5% +0,5μον. 34,1% 34,0% +0,1μον.

 

 

Ελλάδα – (Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

 2019

Β’τρίμηνο

 2018

+/- % Εξάμηνο

 2019

Εξάμηνο

 2018

+/- %
Προσαρμοσμένο  EBITDA 307,7 279,1 +10,2% 607,9 559,4 +8,7%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA % 42,8% 39,2% +3,6μον. 42,9% 40,0% +2,9μον.
Προσαρμογές εξόδων που σχετίζονται με τις μισθώσεις (15,6) (31,4)
Προσαρμοσμένο  EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 292,1 279,1 +4,7% 576,5 559,4 +3,1%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA % (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 40,6% 39,2% +1,4μον. 40,7% 40,0% +0,7μον.
Ρουμανία – (Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

 2019

Β’τρίμηνο

 2018

+/- % Εξάμηνο

 2019

Εξάμηνο

 2018

+/- %
Προσαρμοσμένο  EBITDA 37,3 37,3 +0,0% 72,1 70,4 +2,4%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA % 16,1% 15,7% +0,4μον. 16,1% 15,2% +0,9μον.
Προσαρμογές εξόδων που σχετίζονται με τις μισθώσεις (7,5) (16,1)
Προσαρμοσμένο  EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 29,8 37,3 -20,1% 56,0 70,4 -20,5%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA % (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 12,9% 15,7% -2,8μον. 12,5% 15,2% -2,7μον.

 

 

EBITDA (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις μετά από μισθώσεις)

Ο δείκτης EBITDA(AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται  αφαιρώντας από το EBITDA  τις αποσβέσεις και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA(AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA(AL) με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

 

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις) μετά από μισθώσεις

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA(AL) ορίζεται το EBITDA(AL) εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο  EBITDA (AL) με το σύνολο του κύκλο εργασιών.

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

2019

Εξάμηνο

2019

EBITDA 292,2 625,4
Περιθώριο EBITDA % 30,9% 33,7%
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (20,6) (41,6)
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (5,6) (11,2)
EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 266,0 572,6
Περιθώριο EBITDA (AL) % (μετά από μισθώσεις) 28,1% 30,9%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 52,8 54,5
Έξοδα αναδιοργ. και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις
Προσαρμοσμένο  EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 318,8 627,1
Προσαρμοσμένο περιθώριο %EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 33,7% 33,8%

  

 

Ελλάδα – (Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

2019

Εξάμηνο

2019

EBITDA 255,4 555,6
Περιθώριο EBITDA % 35,5% 39,2%
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (13,1) (26,2)
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (4,6) (9,1)
EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 237,7 520,3
Περιθώριο EBITDA (AL) % (μετά από μισθώσεις) 33,0% 36,7%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 52,3 52,3
Έξοδα αναδιοργ. και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις
Προσαρμοσμένο  EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 290,0 572,6
Προσαρμοσμένο περιθώριο %EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 40,3% 40,4%

 

Ρουμανία – (Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

2019

Εξάμηνο

2019

EBITDA 36,8 69,9
Περιθώριο EBITDA % 15,9% 15,6%
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (7,5) (15,5)
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (1,0) (2,1)
EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 28,3 52,3
Περιθώριο EBITDA (AL) % (μετά από μισθώσεις) 12,2% 11,7%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 0,5 2,2
Έξοδα αναδιοργ. και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις
Προσαρμοσμένο  EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 28,8 54,5
Προσαρμοσμένο περιθώριο %EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 12,5% 12,2%

 

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρείας διευκολύνουν στην ανάλυση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου εξαιρουμένης της επίδρασης μη επαναλαμβανόμενων ή μη περιοδικών στοιχείων και στη σύγκριση των επιδόσεων προηγούμενων περιόδων. Υπολογίζεται αν προστεθεί στα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας η επίδραση από τα ακόλουθα: κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, καθαρή επίδραση από απομειώσεις, επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φόρων, χρημ/κά έξοδα για έκδοση και επαναγορά ομολόγων, αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με την πώληση περιουσιακών στοιχείων, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, κέρδη από πώληση θυγατρικών, επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών και φορολογική επίδραση από τις εκπιπτώμενες ζημιές από επενδύσεις και μέρισμα από θυγατρικές. Αναλυτικά ο υπολογισμός στον παρακάτω πίνακα.

(Ευρώ εκατ.) – Επίδραση μετά φόρων Β’τρίμηνο

 2019

Β’τρίμηνο

 2018

+/- % Εξάμηνο

 2019

Εξάμηνο

 2018

+/- %
Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 37,6 69,2 -45,7% 99,5 114,5 -13,1%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 38,0 26,2 +45,0% 39,0 26,3 +48,3%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 0,3 -100,0% 0,3 -100,0%
Καθαρή επίδραση από απομειώσεις και διαγραφές 59,8 59,8 11,4
Φορολογική επίδραση από εκπιπτώμενες ζημιές από επενδύσεις/Ενδοομιλικά (18,1) (31,8) -43,1% (18,1) (31,8) -43,1%
Κέρδη από την πώληση θυγατρικής (2,9) (2,9)
Αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με πώληση περιουσιακών στοιχείων (15,9) (15,9)
Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της εταιρείας 98,5 63,9 +54,1% 161,4 120,7 +33,7%

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

 

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι οι καταβολές για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για την διαχείριση αυτών. Στον δείκτη των προσαρμοσμένων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπολογίζονται οι καταβολές για αγορά φάσματος και οι πληρωμές κεφαλαίου σχετιζόμενες με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

(Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

 2019

Β’τρίμηνο

 2018

+/- % Εξάμηνο

 2019

Εξάμηνο

2018

+/- %
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (δημοσιευμένο) –(Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) (178,1) (167,2) +6,5% (354,2) (345,9) +2,4%
Καταβολές για αγορά φάσματος 13,5 -100,0%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Προσαρμοσμένο) –  (Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) (178,1) (167,2) +6,5% (354,2) (332,4) +6,6%

 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται ως τα ταμειακά διαθέσιμα που πηγάζουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου εξαιρουμένων των καθαρών ταμειακών ροών από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες μετά την αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Ο δείκτης αυτός μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» προς διευκόλυνση του αναγνώστη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει καλύτερα τις ταμειακές επιδόσεις, την δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, διανομής μερίσματος και διατήρησης αποθεματικού.

 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (εξαιρ. των ΔΠΧΑ 16)

Η διοίκηση χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» ώστε να διευκολυνθεί η συγκρισιμότητα με τα προηγούμενα έτη και ορίζεται ως τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προσθέτοντας την αποπληρωμή μισθωμάτων.

(Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

 2019

Β’τρίμηνο

 2018

+/- % Εξάμηνο

 2019

Εξάμηνο

2018

+/- %
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 322,0 254,4 +26,6% 543,5 425,6 +27,7%
Μείον-Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων 1,0 (3,3) -130,3% (5,3) (0,4)
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,5 0,5 1,1 0,9 +22,2%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (178,1) (167,2) +6,5% (354,2) (345,9) +2,4%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 145,4 84,4 +72,3% 195,7 81,0 +141,6%
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (16,9) (37,8)
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 128,5 84,4 +52,3% 157,9 81,0 +94,9%

Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές

Ο δείκτης αυτός διευκολύνει την σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και χρησιμοποιείται συχνά σε συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές υπολογίζονται εξαιρώντας από τις ελεύθερες ταμειακές ροές (βλ. ορισμό παραπάνω) τις καταβολές προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων και την αγορά φάσματος.

Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρ. του ΔΠΧΑ 16) ορίζονται  ως οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές εξαιρουμένων των εξόδων μίσθωσης.

 (Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

 2019

Β’τρίμηνο

 2018

+/- % Εξάμηνο

 2019

Εξάμηνο

2018

+/- %
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 145,4 84,4 +72,3% 195,7 81,0 +141,6%
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης 44,2 2,7 50,0 6,2
Καταβολές αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων 4,5 -100,0% 0,4 4,5 -91,1%
Καταβολές για αγορά φάσματος 13,5 -100,0%
Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 189,6 91,6 +107,0% 246,1 105,2 +133,9%
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (16,9) (37,8)
Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 172,7 91,6 +88,5% 208,3 105,2 +98,0%
ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡHΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) (“ΕΔΜΑ”)

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2019 31/12/2018
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια 2.636,1 2.741,1
Δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία 437,6
Υπεραξία 376,6 446,9
Τηλεπικοινωνιακές άδειες 422,1 448,5
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 413,7 432,2
Συμμετοχές 0,1 0,1
Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία 77,5 79,2
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 251,9 254,8
Κόστος συμβάσεων 47,6 50,2
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 81,5 115,8
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 4.744,7 4.568,8
 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 70,8 82,0
Πελάτες 639,6 606,0
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 5,9 5,1
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 32,0 36,4
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 242,4 245,5
Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 2,9 2,9
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 1.123,5 1.084,7
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.117,1 2.062,6
Περιουσιακά στοιχεία ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 68,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 6.861,8 6.699,9
 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2019 31/12/2018
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας
Μετοχικό κεφάλαιο 1.358,2 1.387,1
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 486,6 496,7
Ίδιες μετοχές (46,6) (108,5)
Τακτικό αποθεματικό 383,3 383,3
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά (178,8) (122,8)
Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών (3.314,1) (3.314,1)
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 3.335,5 3.611,5
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της εταιρείας
2.024,1 2.333,2
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 276,5 241,5
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.300,6 2.574,7
     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια 1.247,0 1.280,6
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 186,6 186,9
Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 118,2 120,9
Συμβατικές υποχρεώσεις 41,4 50,8
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις από την πλευρά του μισθωτή 341,8
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 21,3 23,7
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 82,3 87,8
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.038,6 1.750,7
     
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές 876,1 1.034,0
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 484,0 548,0
Φόρος εισοδήματος 64,9 25,5
Συμβατικές υποχρεώσεις 125,2 122,0
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις από την πλευρά του μισθωτή 69,0
Πρόβλεψη προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης 150,7 141,1
Μερίσματα πληρωτέα 250,4 0,8
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 502,3 464,4
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.522,6 2.335,8
Υποχρεώσεις ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 38,7
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6.861,8 6.699,9

 

 

ΙΙΙ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)(“ΕΔΜΑ”)

 

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)
Β΄ τρίμηνο

 2019

Β΄ τρίμηνο 2018 +/- % Εξάμηνο

 2019

Εξάμηνο

2018

+/- %
 
Σύνολο κύκλου εργασιών 946,9 943,4 +0,4% 1.855,5 1.850,3 +0,3%
 
Λοιπά έσοδα 7,4 15,5 -52,3% 17,4 27,4 -36,5%
 
Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής (145,1) (133,0) +9,1% (277,4) (261,6) +6,0%
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (23,4) (32,2) -27,3% (48,9) (61,5) -20,5%
Αποδοχές προσωπικού (147,7) (158,6) -6,9% (298,2) (284,5) +4,8%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης (52,8) (36,9) +43,1% (54,5) (37,1) +46,9%
Έξοδα εμπορικών προμηθειών (22,2) (20,8) +6,7% (44,1) (46,0) -4,1%
Κόστος εμπορευμάτων (80,2) (86,0) -6,7% (156,0) (171,6) -9,1%
Έξοδα συντήρησης και επισκευών (21,7) (25,3) -14,2% (44,0) (52,2) -15,7%
Έξοδα προώθησης (18,4) (24,4) -24,6% (37,3) (44,6) -16,4%
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (150,6) (162,5) -7,3% (287,1) (326,2) -12,0%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (662,1) (679,7) -2,6% (1.247,5) (1.285,3) -2,9%
Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, αποσβέσεις και απομειώσεις 292,2 279,2 +4,7% 625,4 592,4 +5,6%
Αποσβέσεις και απομειώσεις (272,6) (183,0) +49,0% (472,5) (384,0) +23,0%
Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 19,6 96,2 -79,6% 152,9 208,4 -26,6%
 
Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (24,4) (19,1) +27,7% (50,2) (43,0) +16,7%
Πιστωτικοί τόκοι 1,7 0,5 2,3 0,9 +155,6%
Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές 19,2 (0,4) 13,6 (1,8)
Κέρδη από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις 25,5 25,8 (0,1)
Σύνολο zημιών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 22,0 (19,0) (8,5) (44,0) -80,7%
Κέρδη προ φόρων 41,6 77,2 -46,1% 144,4 164,4 -12,2%
Φόρος εισοδήματος (17,5) (14,9) +17,4% (63,9) (61,5) +3,9%
Κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 24,1 62,3 -61,3% 80,5 102,9 -21,8%
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες (5,7) (20,2) -71,8% 5,3 (26,5) -120,0%
Κέρδη περιόδου 18,4 42,1 -56,3% 85,8 76,4 +12,3%
             
Κατανεμόμενα σε:
Μετόχους της εταιρείας 31,9 49,0 -34,9% 104,8 88,0 +19,1%
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (κατανεμόμενα στους μετόχους της Εταιρείας) 37,6 69,2 -45,7% 99,5 114,5 -13,1%
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες (5,7) (20,2) -71,8% 5,3 (26,5)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (13,5) (6,9) +95,7% (19,0) (11,6) +63,8%

 

 

IV.         ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)        
Β’τρίμηνο

2019

Β’τρίμηνο

 2018

+/- % Εξάμηνο

 2019

Εξάμηνο

2018

+/- %
 
Κύκλος εργασιών            
Σταθερή τηλεφωνία:
Έσοδα λιανικής 292,6 289,6 +1,0% 581,8 580,3 +0,3%
Έσοδα χονδρικής 173,3 161,1 +7,6% 340,5 320,0 +6,4%
Λοιπά έσοδα 71,8 75,4 -4,8% 141,4 144,7 -2,3%
Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας 537,7 526,1 +2,2% 1.063,7 1.045,0 +1,8%
Κινητή τηλεφωνία:
Έσοδα υπηρεσιών 317,1 316,1 +0,3% 608,4 610,5 -0,3%
Έσοδα πώλησης συσκευών 53,8 61,3 -12,2% 111,3 122,5 -9,1%
Λοιπά έσοδα 6,1 10,2 -40,2% 11,8 16,9 -30,2%
Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας 377,0 387,6 -2,7% 731,5 749,9 -2,5%
             
Λοιπά έσοδα 32,2 29,7 +8,4% 60,3 55,4 +8,8%
             
Σύνολο κύκλου εργασιών 946,9 943,4 +0,4% 1.855,5 1.850,3 +0,3%

 

 

 

V.           ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Β’τρίμηνο 2019 Β’τρίμηνο 2018 +-% Εξάμηνο

 2019

Εξάμηνο

2018

+/- %
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 41.6 77.2 -46.1% 144.4 164.4 -12.2%
Προσαρμογές για:
 Αποσβέσεις και απομειώσεις 272,6 183,0 +49,0% 472,5 384,0 +23,0%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας   αποχώρησης 52,8 36,9 +43,1% 54,5 37,1 +46,9%
 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 1,3 1,6 -18,8% 2,7 (29,5) -109,2%
 Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 0,7 0,6 +16,7% 1,3 1,3
 Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές (19,2) 0,4 (13,6) 1,8
 Πιστωτικοί τόκοι (1,7) (0,5) (2,3) (0,9) +155,6%
 (Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά   περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις (25,5) (25,8) 0,1
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 24,4 19,1 +27,7% 50,2 43,0 +16,7%
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης: 52,3 (59,0) (26,4) (115,6) -77,2%
 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 3,8 6,2 -38,7% 10,5 (9,9)
 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 3,7 (30,0) -112,3% (6,5) (59,0) -89,0%
 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού) 44,8 (35,2) (30,4) (46,7) -34,9%
Πλέον / (Μείον):
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης (44,2) (2,7) (50,0) (6,2)
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού  νεότητας, εκτός εισφορών εργαζομένων (2,9) (3,0) -3,3% (5,6) (5,8) -3,4%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2,6) (2,2) +18,2% (10,4) (34,3) -69,7%
Τόκοι μίσθωσης καταβεβλημένοι (5,6) (11,2)
Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες (21,0) (0,3) (31,5) (13,4) +135,1%
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων (1,0) 3,3 -130,3% (5,3) (0,4)
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 322,0 254,4 26,6% 543,5 425,6 27,7%
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Εξαγορά Θυγατρικών (0,7)
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 1,8 1,8 3,6 3,6
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (178,1) (167,2) +6,5% (354,2) (345,9) +2,4%
Έσοδα από πωλήσεις θυγατρικών / επενδύσεις 31,2 31,2
Κίνηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων (0,1) -100,0% (0,3) -100,0%
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,5 0,5 1,1 0,9 +22,2%
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων (3,6) (1,8) +100,0% (6,6) (6,3) +4,8%
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (148,2) (166,8) -11,2% (325,6) (348,0) -6,4%
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες            
Απόκτηση ιδίων μετοχών (32,3) (29,8) +8,4% (46,3) (29,8) +55,4%
Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια 200,0 202,9 150,0 +35,3%
Εξοφλήσεις δανείων (203,2) (302,8) (678,0) -55,3%
Αποπληρωμή μισθωμάτων (16,9) (37,8)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας (0,1) (0,1) (0,1) (0,1)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων (0,7) (1,3)
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (53,2) (29,9) +77,9% (185,4) (557,9) -66,8%
             
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων 120,6 57,7 109,0% 32,5 (480,3)
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου 995,4 760,0 +31,0% 1.084,7 1.297,7 -16,4%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση, έναρξης περιόδου 7,5 7,5
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα (0,6) -100% (1,2) (0,3)
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.123,5 817,1 +37,5% 1.123,5 817,1 +37,5%