Οικονομική Επιτροπή: Συνεδριάζει την Τρίτη, 30 Μαΐου με τέσσερα θέματα ημερησίας διάταξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022, την 30η Mαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αλεξάνδρειας».

2. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 10395/22.05.2023 πρακτικού (1ο πρακτικό) καθώς και του υπ΄αριθ. πρωτ. 10417/22.05.2023 πρακτικού (2ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας”.

3. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Δημοσίων Συμβάσεων για τον διαγωνισμό: «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας και αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας» με τους αναπληρωτές τους και τον ορισμό Προέδρου.

4. Λήψη απόφασης παροχής γνωμοδότησης για τις με αριθμό πρωτοκόλλου 10140/18-5-2023, 10138/18-5-2023 αιτήσεις των κ.κ. Δημητ… Κουτ…, Σταυρ…. Δέβ…, υπαλλήλων του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

Προηγούμενο άρθροΆρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Επαρχιακής Οδού Κορυφή – Λιανοβεργίου
Επόμενο άρθροΠροσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας