Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις: Στην οδό Αγίου Δημητρίου και της παρόδου Κοντογεωργάκη στην Βέροια

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας:

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις του άρθρου 52 §2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,
2. Η από 17-01-2020 αίτηση του ΠΙΣΤΟΦΙΔΗ Αθανάσιου,
3. Το υπ’ αριθμ. 928 από 20-01-2020 έγγραφο της Διευθ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του
Δήμου Βέροιας, με την εγκεκριμένη μελέτη,
4. Την υπ΄ αριθμ. 4842/20/142357 από 20-01-2020 Αναφορά – πρόταση του Τ.Τ.
Βέροιας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη
διάρκεια οικοδομικών εργασιών ανέγερσης κατοικίας, στην οδό Αγ. Δημητρίου και
Καστανιάς, στην πόλη της Βέροιας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Την Τρίτη, 21-01-2020 και Τετάρτη 22-01-2020 και κατά τις ώρες από 08:30 έως
14:30, έκαστη ημέρα:
Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων και την απαγόρευση
της στάσης και της στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, στην οδό Αγίου Δημητρίου, από
την συμβολή της με την οδό Ανοίξεως έως την συμβολή της με την οδό Καστανιάς, και
Β. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, στην πάροδο
Κοντογεωργάκη, από την συμβολή της με την οδό Κοντογεωργάκη έως την συμβολή της με
την οδό Αγίου Δημητρίου, στην οδό Έλλης από την συμβολή της με την οδό Αγ. Δημητρίου
έως την συμβολή της με την οδό Καμαριωτίσσης στο ρεύμα πορείας από την οδό Αγ.
Δημητρίου προς την οδό Καμαριωτίσσης και στην οδό Καμαριωτίσσης από την συμβολή της
με την οδό Έλλης έως την συμβολή της με την οδό Καστανιάς.

Άρθρο 2ο
Α. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων
θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν
επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.
Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με
μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση,
καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την
εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄
20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Γ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της
Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα εκτάκτου
ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και
εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις τις διατάξεις
των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109
του Κ.Ο.Κ., την  ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και
την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα
δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων
σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται
με τροχονόμους.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ/ Δ.Τ.Υ.
2. Κος ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Αθανάσιος (μέσω Τ.Τ.
Βέροιας)
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ/ Τμ. Σ.Ε.
3. Τ.Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ
4. Α.Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ
5. Τ.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ
6. ΠΑΡ΄ΗΜΙΝ R/T ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε την πλήρη απόφαση kykloforiakes_rithmisis_22.01.2020