Ημαθία: Προκήρυξη Διαγωνισμού Υλοτομίας Περιστερεώτα – Ροδοχώρι Νάουσας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Δημόσια Προκήρυξη

Το Σωματείο Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτααφού κίνησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και έπειτα από έγκριση του Πίνακα Υλοτομίας από τη Διεύθυνση Δασών Ημαθίας (Αρ. Πρωτ. 118705/24/6/2021)

                                           ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με κατάθεση κλειστών προσφορών για την υλοτόμηση και πώληση ξυλείας του ιδιωτικού δάσους που υφίσταται εντός των εγκαταστάσεων της Ι.Μονής στο Ροδοχώρι της Νάουσας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1ο: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Η προς υλοτόμηση περιοχή βρίσκεται στο δασύλλιο που υφίσταται εντός των εγκαταστάσεων της Ι.Μονής στα όρια της Τ.Κ. Ροδοχωρίου του Δήμου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Άρθρο 2ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το συνολικό λήμμα ανέρχεται στα 310 κ.μ.  και ειδικά στην δρυ κλπ. τα 180 κ.μ. με απόληψη του 15% και  στην μαύρη πεύκη τα 130κ.μ. με απόληψη του 30%. Σημειώνεται ότι  το λήμμα είναι  ενδεικτικό προς τα κάτω και οριστικό προς τα επάνω με δυνατότητα υπέρβασης κατά 10% στην τεχνητή ξυλεία και 20% στα καυσόξυλα. Η αναλογία τεχνικής ξυλείας και καυσόξυλων είναι σε κάθε περίπτωση ενδεικτική.Το κριτήριο ανάθεσης καθορίζεται από την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (υψηλότερη τιμή) σε ευρώ ανά Χ.Κ.Μ.

Άρθρο 3ο: Η συνολική εκποιούμενη ξυλεία θα προκύψει από την υλοτόμηση εντός των ορίων της ιδιοκτησίας του Σωματείου και η υλοτόμηση πέραν της έκτασης αυτής απαγορεύεται ρητώς. Σε περίπτωση υλοτόμησης εκτός της ιδιοκτησίας του Σωματείου την ευθύνη έναντι του Σωματείου, του Δημοσίου και τρίτων φέρει αποκλειστικά ο πλειοδότης.

Άρθρο 4ο:ΔΙΚΑΙΩΜΑ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή ασκούντα εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με την εμπορία ξυλείας φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., επειδή δεν ανταποκρίθηκαν στις συμβατικές υποχρεώσεις τους ή έχουν αποκλειστεί με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Άρθρο 5ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές είτε αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένοεκπρόσωπό τους, είτε να τις στείλουν ταχυδρομικώς ή με courier σε σφραγισμένο φάκελο στον δικηγόρο του Σωματείου κ. Ιωάννη Κυριακίδη και στη διεύθυνση Βενιζέλου 24, 54646, Θεσσαλονίκη μέχρι την 10η Οκτωβρίου και ώρα 14.00 (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών- θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα ταχυδρομείου).

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο εγγράφως, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, με τα στοιχεία του συμμετέχοντα, απευθυνόμενο στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, με την ένδειξη: «Για το Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση υλοτόμησης του ιδιωτικού Δάσους της Ι.Μονής Αγ. Γεωργίου Περιστερώτα.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο διαγωνισμός διενεργείται με ενσφράγιστες προσφορές, αποκλειόμενης της δια προφορικών προσφορών συνεχίσεως τούτου.

Άρθρο 5α: Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 17η Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00 παρουσία του προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη Ολυμπίου Γεωργάκη 4.

Ι.Οι φάκελοι των προσφορών, θα πρέπει να περιέχουν τους δύο υποφακέλους που περιγράφονται στο άρθρο 6  της παρούσης, δηλ.τον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και τον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Αφού μονογραφηθούν από τα μέλη της Επιτροπής του διαγωνισμού και αυτοί οι φάκελοι, στη συνέχεια ανοίγεται μόνο ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» της κάθε προσφοράς, όπου μονογραφείται το περιεχόμενο όλων των δικαιολογητικών που περιέχει πλην του Γραμματίου παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή της εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας του άρθρου 8.1.ΙΙ. της παρούσης. Μόνο εφόσον διαπιστωθεί από την Επιτροπή του διαγωνισμού ότι τα δικαιολογητικά που περιέχουν οι φάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» είναι αυτά ακριβώς που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη και ότι μέσα από αυτά δεν συντρέχει κανένας λόγος εξαίρεσης του συμμετέχοντα, ανοίγονται στη συνέχεια οι φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», το περιεχόμενο των οποίων ανακοινώνεται στους τυχόν παριστάμενους συμμετέχοντες.

  1. Οι προσφορές εγγράφονται στο πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού και στον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισμού, όπου πρωτοκολλούνται και ανακοινώνονται στους συμμετέχοντες.

ΙΙΙ. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στο συμμετέχοντα που υπέβαλλε πλήρη φάκελο«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και ταυτόχρονα υπέβαλλε την υψηλότερη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

  1. Σε περίπτωση υποβολής μίας μόνο προσφοράς, ο διαγωνισμός κατακυρώνεται σε αυτόν που την υπέβαλε, μόνο εφόσον είναι πλήρης ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και δεν συντρέχει λόγος εξαίρεσης του συμμετέχοντα.

Κατά τη διενέργεια ανοίγματος των προσφορών του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. Η κατακύρωση θα οριστικοποιηθεί με απόφαση του προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου επί τη βάση της υψηλότερης οικονομικής προσφοράς.

Άρθρο 6ο:ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να θεωρηθεί πλήρης ο φάκελος του υποψηφίου θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Ο κλειστός, σφραγισμένος φάκελος περιλαμβάνει δύο υποφακέλους:

  1. Κλειστό σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του συμμετέχοντα και την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Μέσα σε αυτόν θα περιλαμβάνονται τα εξής:

  1. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή τα νομιμοποιητικά έγγραφα αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο υποβάλλων την προσφορά έλαβε γνώση των όρων της προκήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
  • Αντίγραφο Φορολογικής Ενημερότητας σε ισχύ.
  1. Αντίγραφο Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ.
  2. Γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας με δικαιούχο το Σωματείο Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτα, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ποσού ίσου προς το προτεινόμενο τίμημα προσφοράς. Το τελικό ποσό για τον κάθε διαγωνιζόμενο προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τον όγκο της προς υλοτόμησης ξυλείας, δηλαδή 310 κ.μ. επί της προσφοράς του διαγωνιζόμενου ανά Χ.Κ.Μ.

  1. Κλειστό σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του συμμετέχοντα και την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Μέσα σε αυτόν, θα υπάρχει έγγραφη προσφορά, για το αντικείμενο του διαγωνισμού σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς, υπογεγραμμένη από το συμμετέχοντα, ή σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Άρθρο 7ο:Κάθε υποβληθείσα προσφορά είναι δεσμευτική, οριστική και επιβαρύνει αποκλειστικά τον πλειοδότη.

Άρθρο 8ο:Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκχώρηση του δικαιώματος πλειοδοσίας σε τρίτο με ή χωρίς αντάλλαγμα.

Άρθρο 9ο: Ο πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κατακύρωση της απόφασης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και την σχετική ειδοποίησή του να προσέλθει στα γραφεία του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη(Ολυμπίου Γεωργάκη 4) για την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εμφάνισής του το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει την ανάθεση στον αμέσως επόμενο πλειοδότη.

Άρθρο 10ο: Η έναρξη της υλοτόμησης οφείλεται να πραγματοποιηθεί εντός ενός μήνα (τριάντα ημερολογιακές ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο πλειοδότης θα πρέπει να δικαιολογήσει εγγράφως τυχόνκαθυστέρηση με το Σωματείο να διατηρεί αναφαίρετο το δικαίωμα να προχωρήσει στην ακύρωση της σύμβασης και να προχωρήσει στην ανάθεση του έργου στον αμέσως επόμενο πλειοδότη.

Άρθρο 11ο: Η καταβολή του συνολικού τιμήματος θα γίνει ως εξής: α) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού τιμήματος της εκποίησης και την τελική προσφορά του αναδόχου θα καταβληθεί προκαταβολικά με την υπογραφή της οικείας σύμβασης. Το υπόλοιπο ποσό, το οποίο θα προκύψει από τη διαφορά της προκαταβολής από το συνολικό τίμημα θα καταβληθεί με το πέρας της υλοτόμησης και της καταμέτρησης της παραχθείσης ξυλείας και οπωσδήποτε πριν το πέρας της απομάκρυνσής της από τους χώρους υλοτόμησης. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν καταβάλλει το συνολικό τίμημα στα ορισθέντα χρονικά όρια η προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Σωματείου, χωρίς δικαίωμα δικαστικής παρέμβασης εκ μέρους του πλειοδότη του διαγωνισμού και το Σωματείο έχει δικαίωμα να διαθέσει την παραχθείσα ξυλεία αυτοβούλως.

Άρθρο 12ο: Για την εκτέλεση των εργασιών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ο ανάδοχος δικαιούται να προσλάβει το απαραίτητο για τις αναληφθείσες εργασίες προσωπικό, για το οποίο θα είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός υπεύθυνος για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από  την μεταξύ τους εργασιακή σχέση. Μεταξύ άλλων οφείλει να τους ασφαλίζει σε νόμιμο ασφαλιστικό φορέα και να επιβλέπει τις εργασίες τους φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια και την υγιεινή τους. Το Σωματείο ουδεμία ευθύνη φέρει για την οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει μεταξύ του αναδόχου του έργου και του προσωπικού του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Άρθρο 13ο: Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες συγκέντρωσης, στοίβαξης και μεταφοράς της παραχθείσης ξυλείας,  καθώς και με κάθε άλλη πιθανή επιβάρυνση που θα προκύψει κατά την εκτέλεση του έργου. Επιπλέον, υποχρεούται μετά την απομάκρυνση της παραχθείσης ξυλείας να αφήσει τους χώρους καθαρούς από τα υπολείμματα της υλοτόμησης (π.χ. κλαδιά, πριονίδια κλπ).

Άρθρο 14ο: Ο ανάδοχος είναι ο αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον ευθύνεται για κάθε σωματική βλάβη απέναντι στο προσωπικό που απασχολεί και σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο καθώς και για κάθε υλική ζημιά που θα προκληθεί στις απαλλοτριωμένες και στις γύρωθεν εκτάσεις αλλά και γενικότερα κατά την εκτέλεση των εργασιών και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη και την υποχρέωση της μη υλοτόμησης τεμαχίων που δεν ανήκουν στα προς δημοπρασία τεμάχια και δεν αφορούν τη ζώνη υλοτόμησης. Για το σκοπό αυτό θα παραδοθεί χάρτης που θα συνοδεύει τη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αναδόχου και του Σωματείου Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτα.

Άρθρο 15ο: Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε φορά να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Δασικής Υπηρεσίας καθώς και κάθε άλλης αρμόδιας Δημόσιας υπηρεσίας.

Άρθρο 16ο: Η παραλαβή της παραχθείσης ξυλείας από τον ανάδοχο θα γίνει με την καταμέτρηση από την αρμόδια επιτροπή που έχει ορίσει το Σωματείο και τον τυχόν έλεγχο της Δασικής Υπηρεσίας και με απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου το συνολικό τίμημα της εκποίησης. Η διακίνηση των φορτίων θα γίνεται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας και αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί σχετικά η αρμόδια επιτροπή του Σωματείου.

Άρθρο 17ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά της νομιμότητας της διακηρύξεως, της συμμετοχής πλειοδότου ή της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής που έχει οριστεί από το Σωματείο η οποία αποφαίνεται οριστικά επί τούτων. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνον από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εγγράφως κατά τη διάρκεια τούτου ή εντός 24 ωρών από της λήξεως διενεργείας αυτού.

Άρθρο 18ο: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε τοπικές εφημερίδες της Περιφέρειας Ημαθίας ενώ το σύνολο της προκήρυξης θα είναι διαθέσιμο σε ανάρτηση στο διαδίκτυο και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 19ο: Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς από τον ανάδοχο μπορεί να επιφέρει την έκπτωση του από το έργο.

Άρθρο 19ο: Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δρ. Θεοδόσιος Κυριακίδης

Πρόεδρος

 

Για πληροφορίες επί των όρων της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την αναζητήσουν στο διαδίκτυο ή να απευθύνονται στο peristereota752@gmail.com καθώς και στο τηλ. 6936005602 όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.  

Προηγούμενο άρθροΥγεία: Η μακρά Covid-19 στα παιδιά σπάνια ξεπερνά τους τρεις μήνες, σύμφωνα με νέα διεθνή μελέτη
Επόμενο άρθροΕΛ.ΑΣ: Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού