Η Πολωνία και η Ουαλία θα χρεώνουν τους Ουκρανούς πρόσφυγες για τα έξοδα σιτίσεως, στεγάσεως κλπ. Η Ελλάς προτίθεται να το πράξει για όλους τους παρανόμως εισερχόμενους από απανταχού της γης ή διαμένοντες ήδη «μετανάστες» ή «πρόσφυγες»;

«Η Πολωνία και η Ουαλία θα χρεώνουν τους Ουκρανούς πρόσφυγες για τα έξοδα σιτίσεως, στεγάσεως κλπ. Η Ελλάς προτίθεται να το πράξει για όλους τους παρανόμως εισερχομένους από απανταχού της γης ή διαμένοντες ήδη «μετανάστες» ή «πρόσφυγες;»

 

Το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε την 29η Νοεμβρίου την είδηση, ότι η Πολωνία σχεδιάζει να χρεώνει Ουκρανούς πρόσφυγες για σίτιση και στέγαση μετά από 4 μήνες παραμονής τους σε καταλύματα του κράτους. «Οι πολίτες της Ουκρανίας που μένουν στην Πολωνία σε συλλογικά κέντρα φιλοξενίας θα συμμετέχουν στο κόστος στέγασης και σίτισης», ανέφερε η κυβέρνηση. Όσοι διαμένουν σε τέτοια καταλύματα που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση (ξενοδοχεία, κοιτώνες κλπ.) για πάνω από 120 ημέρες θα πρέπει να καλύψουν το 50% του ημερησίου κόστους (8,87 δολ.). Μετά δε από 180 ημέρες θα πρέπει να καλύψουν το 75% του κόστους. Η Πολωνία φιλοξενεί πάνω από ένα εκατομμύριο Ουκρανούς πρόσφυγες αλλά σεβόμενη τον λαό, την ιστορία και την επιβίωσή της αρνήθηκε να δεχθεί επί σειρά ετών αφροασιάτες «μετανάστες» ή «πρόσφυγες», αρνούμενη επιμόνως να μουσουλμανοποιηθεί και να παρουσιάζει η Βαρσοβία την εικόνα του κέντρου και συνοικιών των Αθηνών ή άλλων ευρωπαϊκών πόλεων με τα μεσανατολικά χαρακτηριστικά. Το ίδιο Πρακτορείο την 2α Δεκεμβρίου μετέδωσε ότι θα πληρώνουν πλέον οι πρόσφυγες από την Ουκρανία για τη φιλοξενία τους στην Ουαλία (γεύματα, πλύσιμο ρούχων κλπ.) μετά από 5 εβδομάδες προσαρμογής, αλλιώς δεν θα δικαιούνται υπηρεσίες. Θα πρέπει να διαθέτουν πίστωση ή καταθέσεις ή να βρουν δουλειά, εξήγησε η κυβέρνηση. Όποιος δε αρνείται δύο «λογικές» προτάσεις για διαμονή και ζητά καλύτερο θα χρεώνεται από 25 έως 37 λίρες. Η Ουαλία δέχτηκε 3.000 Ουκρανούς πρόσφυγες. Η χώρα μας επί σειρά ετών δέχεται ορδές παρανόμως εισερχομένων από τη μισή υφήλιο στους οποίους παρέχει επιδόματα, στέγαση, σίτιση, ΑΜΚΑ κλπ. για χρονικό διάστημα απείρως μεγαλύτερο από τους 4 μήνες παραμονής που θέτει η Πολωνία ή τις 5 εβδομάδες της Ουαλίας. Αντιλαμβάνεστε ότι τα στενά χρονικά περιθώρια των ανωτέρω χωρών λειτουργούν και ως αποτρεπτικά για επί πλέον επίδοξους πρόσφυγες ή μη και αντιθέτως η μη ύπαρξη τέτοιων χρονικών περιθωρίων λειτουργεί για τη χώρα μας ως «κράχτης» για τη συνεχή είσοδο ορδών αφροασιατών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεσθε να πράξετε κάτι παρόμοιο, όπως οι ανωτέρω κυβερνήσεις και σε αρνητική απάντηση να μας πληροφορήσετε τους λόγους;
  2. Προτίθεσθε να μας πληροφορήσετε για την πορεία της εφέσεώς σας της 30ης Μαρτίου 2021 για την παροχή ασύλου στον Τσαβέντ Ασλάμ, ο οποίος ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναστατώνει επί κεφαλής πορειών είτε προς την Ινδική Πρεσβεία είτε αλλού την κυκλοφορία στην Αθήνα;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας, με θέμα: «Η Πολωνία και η Ουαλία θα χρεώνουν τους Ουκρανούς πρόσφυγες για τα έξοδα σιτίσεως, στεγάσεως κλπ. Η Ελλάς προτίθεται να το πράξει για όλους τους παρανόμως εισερχομένους από απανταχού της γης ή διαμένοντες ήδη ‘μετανάστες’ ή ‘πρόσφυγες;’», σας γνωρίζω τα εξής :

Με το έκτο μέρος του ν. 4939/2022 (Α ‘ 111) «Παροχή προσωρινής προστασίας επί μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών» κωδικοποιήθηκε το προεδρικό διάταγμα 80/2006 (Α’ 82), με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2001/55.

Το καθεστώτος προσωρινής προστασίας εκτοπισμένων ατόμων από την Ουκρανία ενεργοποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 131035/04.03.2022 (ΑΔΑ: ΡΠ1146ΜΔΨΟ-ΩΙ4) υπουργική απόφαση, σε συνέχεια της σχετικής Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαπιστώνει την ύπαρξη μαζικής εισροής εκτοπισθέντων από την Ουκρανία κατά την έννοια του άρθρου 5 της οδηγίας 2001/55/ΕΚ. Σημειώνεται ότι με την υπ’αριθμ. 81645/8.2.2023 (ΑΔΑ: 990046ΜΔΨΟ-Σ1Λ) απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, παρατείνεται η ισχύς της υπ’ αρ. 131035/4.3.2022 υπουργικής απόφασης και της ήδη παρεχόμενης προσωρινής προστασίας όπως ορίζεται σε αυτή, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης για χρονικό διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 133 ν. 4939/2022, οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας δύνανται να υποβάλουν αίτημα ασύλου, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ πολιτών Ουκρανίας δικαιούχων προσωρινής προστασίας και πολιτών Ουκρανίας δικαιούχων προσφυγικού καθεστώτος.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα οριζόμενα στις διατάξεις της νομοθεσίας (ν. 4939/2022, άρθρα 119 επ.) και ειδικότερα στην παρ. 1 του άρθ. 124, στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας και για όσο διάστημα τελούν στην κατάσταση αυτή, χορηγείται ατελώς άδεια διαμονής. Η άδεια διαμονής που χορηγείται σε άτομο που απολαμβάνει προσωρινή προστασία επέχει και θέση άδειας εργασίας, η οποία ισχύει για τον νομό όπου καθορίστηκε η διαμονή του καθ’ όλη τη διάρκεια τους προσωρινής προστασίας. Η εν λόγω άδεια εργασίας παρέχει το δικαίωμα άσκησης μισθωτής ή ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής εξάσκησης. Τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται εφόσον οι θέσεις δεν καλύπτονται από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από πολίτες των κρατών που δεσμεύονται από τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και από νομίμως διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Η ισχύουσα νομοθεσία για την αμοιβή, την πρόσβαση στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τους όρους ή ειδικότερες προϋποθέσεις, όσον αφορά τη μισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα, εφαρμόζεται και για τα άτομα που απολαμβάνουν προσωρινής προστασίας.

Περαιτέρω, στα άτομα που απολαμβάνουν προσωρινή προστασία παρέχεται διαμονή σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας που λειτουργούν με μέριμνα και ευθύνη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (άρθ. 129, ν. 4939/2022). Στα φιλοξενούμενα άτομα παρέχεται η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη που περιλαμβάνει την αναγκαία θεραπεία ασθενειών, την παροχή πρώτων βοηθειών και μία τουλάχιστον ιατρική εξέταση. Σε περίπτωση που οι ως άνω φιλοξενούμενοι στα κέντρα φιλοξενίας δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη συντήρησή τους, με μέριμνα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, παρέχεται σίτιση, ρουχισμός και κάθε άλλη δυνατή κοινωνική συνδρομή.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όταν τα άτομα που απολαμβάνουν προσωρινή προστασία ασκούν μισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα, λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό του επιπέδου της ανωτέρω προβλεπόμενης βοήθειας η ικανότητά τους να συμβάλλουν τους ανάγκες τους (παρ. 5 του άρθ. 129 του ν. 4939/2022).

Τέλος, στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας, παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσια σχολεία, στα οποία λειτουργούν ή προβλέπεται να λειτουργήσουν τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα σύμφωνα με το άρθ. 130 του ίδιου νόμου.

Οι πολίτες Ουκρανίας στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς προσωρινής προστασίας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας (άρθ. 69 επ. του ν. 4939/2022).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η Ουαλία δεν δεσμεύεται από τις ενωσιακές διατάξεις περί της υποδοχής, της διεθνούς προστασίας πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και της προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών.

Τέλος, αναφορικά με την αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης 16382/2020 της 3ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, με την οποία χορηγήθηκε καθεστώς διεθνούς προστασίας στον κ. Javied Aslam σας γνωρίζω ότι συζητήθηκε ενώπιον του 10ου Τμήματος του Τριμελούς Ακυρωτικού Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την 18.03.2022 και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

  1. Γραφείο Υφυπουργού
  2. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
  3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής
  4. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής
  5. Υπηρεσία Συντονισμού
  6. Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
Προηγούμενο άρθροΠρωτοσέλιδα εφημερίδων ΒΕΡΟΙΑ – ΚΕΡΚΙΔΑ
Επόμενο άρθροΗ Αλίκη Καγιαλόγλου διαβάζει και τραγουδά Παπαδιαμάντηστην Ακαδημία Αθηνών για την Ημέρα της Γυναίκας