Η Κομισιόν στοιχηματίζει στις ζωοτροφές. – Της Ειρήνης Αιμονιώτη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση τροφίμων στις ζωοτροφές που δεν προορίζονται πλέον για ανθρώπινη κατανάλωση.

Γράφει η συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Ειρήνη Αιμονιώτη

“Η αξιοποίηση σε τρόφιμα, που για εμπορικούς λόγους ή για προβλήματα παραγωγής, δεν μπορούν πλέον να προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ζωοτροφές. Έτσι  αποφεύγετε η λιπασματοποίηση, η μεθάνωση, η αποτέφρωση ή η θέρμανση τους”, δικαιολογεί η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή στο δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 17 Απριλίου 2018.

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για τις εθνικές και τοπικές αρχές των κρατών μελών, καθώς και για τους φορείς εκμετάλλευσης στην τροφική αλυσίδα. Περιλαμβάνει παραδείγματα ορθής πρακτικής σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο της Ένωσης, αποφεύγοντας παράλληλα περιττό διοικητικό φόρτο.