Φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας: Προσωρινός πίνακας κατάταξης

Σύμφωνα, με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ που προκήρυξε ο  Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»,

Άξονας Προτεραιότητας ΑΞΟ9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «ΚΔΗΦ – Φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας» με κωδικό ΟΠΣ 5001651, που αναρτήθηκε στις 05/04/2019 και μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των αιτήσεων, η τριμελής επιτροπή προχώρησε στην παρακάτω  μοριοδότηση των ωφελουμένων.

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
39 ΚΔΗΦ 1 / 19-04-2019 70
40 ΚΔΗΦ 2 / 19-04-2019 60
41 ΚΔΗΦ 3 / 19-04-2019 57
42 ΚΔΗΦ 4 / 19-04-2019 55
43 ΚΔΗΦ 5 / 19-04-2019 55
44 ΚΔΗΦ 6 / 19-04-2019 43
45 ΚΔΗΦ 7 / 19-04-2019 35
46 ΚΔΗΦ 8 / 19-04-2019 35

 

Η Τριμελής Επιτροπή