Ελληνική Λύση: «Ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων της Ελληνικής Αστυνομίας»

ΕΡΩΤΗΣΗ

Των: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

Αντώνη Μυλωνάκη, Βουλευτή Α’ Ανατολικής Αττικής

ΠΡΟΣ : Τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ : «Ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων της Ελληνικής Αστυνομίας»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Η Αστυνομία Πόλεων ήταν ένα σώμα που εκτελούσε αστυνομικά καθήκοντα σε ορισμένες από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Ιδρύθηκε το 1920 και το 1984 συγχωνεύθηκε με την Ελληνική Χωροφυλακή στη σύγχρονη Ελληνική Αστυνομία. Το 1984 αποφασίστηκε από τον τότε υπουργό Δημόσιας Τάξης να συμπτυχθούν τα δύο Σώματα στην Ελληνική Αστυνομία, απόφαση η οποία υλοποιήθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους με τον Νόμο 1481/1-10-1984, ΦΕΚ Α’ – 152. Παρά την ενοποίηση, όμως, των Σωμάτων, δεν

ενοποιήθηκαν ποτέ τα ασφαλιστικά ταμεία που είχε το κάθε Σώμα. Έτσι, λοιπόν, και σήμερα, το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. επιμερίζεται στα Ασφαλιστικά Ταμεία της πρώην Χωροφυλακής και της πρώην Α.Π., με την ίδια αντιστοιχία. Ο επιμερισμός γίνεται με τυχαία επιλογή του προσωπικού και με τη χρήση ενός αλγόριθμου.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  • Γιατί, εφόσον έχει γίνει ενοποίηση των ανωτέρω δύο Αστυνομικών Σωμάτων, εξακολουθούν να υφίστανται δύο διαφορετικά Ασφαλιστικά Ταμεία;
  • Για ποιο λόγο λαμβάνουν χώρα διαφορετικές ασφαλιστικές κρατήσεις στα δύο ανωτέρω Ασφαλιστικά Ταμεία, ενώ οι εργαζόμενοί τους εργάζονται στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον (πχ πενθήμερα, νυχτερινή εργασία, αργίες κτλ);

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 27-10-2020 με αριθμό 1108 ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ και Α. ΜΥΛΩΝΑΚΗ.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι με τον ν. 1481/ 1984 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» ενοποιήθηκαν τα Σώματα Ασφαλείας «Ελληνική Χωροφυλακή» και «Αστυνομία Πόλεων» και συστάθηκε η Ελληνική Αστυνομία, ενώ με το άρθρο 60 αυτού, διατηρήθηκε η αυτονομία των ασφαλιστικών τους ταμείων [Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (ΤΑΑΣ) και Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΕΤΥΑΠ), αντίστοιχα, ως προς το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα] και κατ’ ακολουθία οι πόροι αυτών.

Περαιτέρω, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 3655/ 2008 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 58) συστάθηκε το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας -αρμοδιότητα η οποία, δυνάμει του άρθρου 4 του ν. 4142/ 2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 83), μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη-, ενώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3: «2. Το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. συγκροτούν τρεις (3) κλάδοι: α) κλάδος επικουρικής ασφάλισης, β) κλάδος πρόνοιας και γ) κλάδος υγείας. 3. Σε κάθε κλάδο του ΤΕΑΠΑΣΑ εντάσσονται, από την έναρξη λειτουργίας του, φορείς επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας, ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος. Ειδικότερα: Α) […] Β) Στον κλάδο πρόνοιας εντάσσονται: α) το Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (ΤΑΑΣ), ως Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών, β) το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΕΤΥΑΠ), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και γ) το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΤΥΠΣ), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.».

Δέον να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος Ε, υποπαράγραφος Ε.2. του ν. 4336/ 2015 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 94), από 01-09-2015 οι Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο πρώην Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)/ e-ΕΦΚΑ και διέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας για αυτό νομοθεσίας, ενώ ο κάθε Τομέας υποκατέστησε αυτοδίκαια τα αντίστοιχα εντασσόμενα Ταμεία, ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων τους.

Εκ των προεκτεθέντων συνάγεται προδήλως ότι με τον ν. 3655/ 2008 ενοποιήθηκαν, κατ’ ουσίαν, τα πρώην αυτόνομα ασφαλιστικά ταμεία της Ελληνικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων σε έναν ενιαίο Φορέα, διατηρώντας, ωστόσο, την οικονομική και λογιστική αυτοτέλειά τους. Η διατήρηση αυτή έγινε με γνώμονα την τήρηση των βασικών αρχών του ψηφιακά ασφαλιστικού δικαίου και της αρχής της ισότητας των ασφαλισμένων των εντασσόμενων υπογεγραμμένο από EVANGELOS LACHANAS Ημερομηνία: 2020.11.21

Ταμείων, καθότι η πλήρης εξομοίωση είναι μια μακρά διαδικασία, που απαιτεί χρόνο, αναλογιστικές μελέτες και σεβασμό στο διαγενεακό κοινωνικό συμβόλαιο (διάκριση παλαιών και νέων ασφαλισμένων, βαθμιαία εξομοίωση ασφαλιστικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων).

Υπογραμμίζεται ότι μια ενδεχόμενη άμεση και οριζόντια εξισορρόπηση των εισφορών των δυο Τομέων θα επέφερε ανισότητες και αδικίες, καθώς, πέραν των όποιων διαφορετικών αξιώσεων που έχουν διαμορφωθεί σε βάθος δεκαετιών λόγω των ανόμοιων καταβληθεισών εισφορών, θα οδηγούσε σε επιπλέον επιβάρυνση των αποδοχών των ασφαλισμένων του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, καθόσον η εν λόγω ομάδα ασφαλισμένων έχει ενταχθεί υποχρεωτικά και στο πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων/ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π./ e-ΕΦΚΑ, όπου καταβάλλει κανονικά εισφορές και λαμβάνει το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα.

Περαιτέρω, το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. εφαρμόζει -πλέον- ενιαίο τρόπο υπολογισμού της εφάπαξ παροχής για τους νέους ασφαλισμένους, ο οποίος στηρίζεται στην ατομική μερίδα του καθενός [βλ. ν. 4387/ 2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 85)], ανεξάρτητα από τον τομέα ασφάλισής του (Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών ή Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων), ενώ -παράλληλα- αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με γνώμονα την ουσιαστική ενοποίηση των πρώην αυτόνομων Ταμείων. Ειδικότερα, -πέραν του Κλάδου Πρόνοιας- έχει εντάξει στον στρατηγικό σχεδιασμό του και υλοποιεί την προώθηση προτάσεων νομοθετικών ρυθμίσεων, κατόπιν διενέργειας αναλογιστικών μελετών, με στόχο την ευρύτερη ομογενοποίηση και εξισορρόπηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και των απότοκων επιβαρύνσεων του συνόλου των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία που αφορά και σε άλλους Τομείς, Ταμεία και Λογαριασμούς που υπάγονται διοικητικά στον Φορέα του.

Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν Απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου και σχετικής αναλογιστικής μελέτης, με την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ -2763) αφενός μεν δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισμένους της τέως «Ελληνικής Χωροφυλακής», οι οποίοι έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, να ενταχθούν στον Κλάδο Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, αφετέρου δε προβλέφθηκε η υποχρεωτική υπαγωγή στον εν λόγω Κλάδο όλων των νέων ασφαλισμένων της Ελληνικής Αστυνομίας (ένστολο και πολιτικό προσωπικό) από την ημερομηνία ισχύος της εν λόγω Απόφασης.

Τέλος, καθίσταται γνωστό ότι το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έχει ξεκινήσει διαδικασίες (εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης) για την ένταξη, στον Ειδικό λογαριασμό αυτού [βλ. ν. 826/ 1978 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 194)] -όπου μέχρι σήμερα είναι ενταγμένοι οι μέτοχοι του Ταμείου Πρόνοιας Αστυνομικών-, των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, προκειμένου να επωφελούνται όλοι οι ασφαλισμένοι της Ελληνικής Αστυνομίας από την οικονομική ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ