Εκδόσεις “επίκεντρο”: Διαδικτυακή βιβλιοπαρουσίαση: «Εθνικολαϊκισμός» και «Η ρεβάνς του εθνικισμού»

Με αφορ­μή την κυ­κλο­φο­ρία δύο ση­μα­ντι­κών βι­βλί­ων για τον Εθνι­κο­λα­ϊ­κι­σμό, οι εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο σας προ­σκα­λούν στη δι­α­δι­κτυ­α­κή πα­ρου­σί­α­ση των βιβλίων  “Εθνικολαϊκισμός”των Roger Eatwell και Matthew Goodwin και “Η ρεβάνς του εθνικισμού” του Pierre-André Taguieff.

Ομι­λη­τές θα είναι οι:

  • Αν­δρέ­ας Πα­ντα­ζό­που­λος, ανα­πλη­ρω­τής κα­θη­γη­τής ΑΠΘ, Τμ. Πο­λι­τι­κών Επι­στη­μών
  • και ο Θε­ό­δω­ρος Χα­τζη­πα­ντε­λής, κα­θη­γη­τής ΑΠΘ, Τμ. Πο­λι­τι­κών Επι­στη­μών.

Τη συ­ζή­τη­ση θα συ­ντο­νί­σει ο Πέ­τρος Πα­πα­σα­ρα­ντό­που­λος, εκ­δό­της, συγ­γρα­φέ­ας.

Πα­ρα­σκευή 15 Οκτω­βρίου 2021, 7:30 μ.μ.

Μπο­ρεί­τε να πα­ρα­κο­λου­θή­σε­τε την εκ­δή­λω­ση ζω­ντα­νά μέ­σω:

Η πα­ρου­σία σας θα μας τι­μή­σει ιδι­αί­τε­ρα.

Προηγούμενο άρθροΆγγελος Τόλκας: “Εμείς την Ημαθία την βάζουμε στον χάρτη, δεν την εξαφανίζουμε”
Επόμενο άρθροΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 4.0 δίπλα στο Δίκτυο!