Εισηγητική Έκθεση για την 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής:

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

 1. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι’ εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι’ εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.
 2. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι’ ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.
 3. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι’ απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι’ εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».
 4. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

    Επειδή έχουν προκύψει τα παρακάτω :

 1. Επειδή έχουν προκύψει έσοδα, λόγων που αναλύονται παρακάτω και επείγουσες ανάγκες (πλην έργων), οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» του τρέχοντος έτους, παρίσταται ανάγκη αύξησης των πιστώσεων σε συγκεκριμένους Κ.Α. για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά της αύξησης του χρηματικού ποσού των εσόδων στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο στους συγκεκριμένους Κ.Α. εξόδων για την ενίσχυση της πίστωσής τους.
 2. Ανάγκη δημιουργίας νέων Κ.Α. εξόδων μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί.

    Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία  του Ν.Π. αφού έλαβε υπόψη της:

 • την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
 • το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)
 • τον προϋπολογισμό του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας έτους 2023, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αρ. 139/2022 απόφαση του Δ.Σ., την 572/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάουσας και την με αριθ. 264900/28-12-2022 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Για την τροποποίηση που αφορά τις ανάγκες (πλην έργου)
 2. A. Τις αυξήσεις των χρηματικών ποσών στους Κ.Α. εσόδων και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού με σκοπό τον ισοσκελισμό εσόδων εξόδων, ως εξής:
 3. Αύξηση του χρηματικού ποσού στον Κ.Α. εσόδων 00/5111.01 (Χρηματικό υπόλοιπο τακτικών εσόδων) κατά 47.386,22 € και μεταφορά του ποσού στο αποθεματικό με σκοπό των ισοσκελισμό εσόδων εξόδων. Η συγκεκριμένη αύξηση εσόδων προκύπτει εξαιτίας του πραγματικού χρηματικού υπολοίπου που καθορίστηκε μετά τις 31/12/2022.
 4. Αύξηση του χρηματικού ποσού στον Κ.Α. εσόδων 00/0211 (Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες) κατά 4.000,00€ και μεταφορά του ποσού στο αποθεματικό με σκοπό των ισοσκελισμό εσόδων εξόδων. Η συγκεκριμένη αύξηση εσόδων προκύπτει καθώς εντός του 2023  εισπράξαμε  172,37€ (Πρόσοδοι τόκων Β εξαμήνου 2022) από την Τράπεζα Ελλάδος. Αν θεωρήσουμε ότι αντίστοιχα ποσά θα λάβουμε και στο έτος 2023  υπολογίσουμε πως το ποσό των 4.000,00 κρίνεται επαρκές.
 5. Αύξηση του χρηματικού ποσού στον Κ.Α. εσόδων 00/4219 (Επιστροφή εν γένει χρημάτων) κατά 5.000,00€ και μεταφορά του ποσού στο αποθεματικό με σκοπό των ισοσκελισμό εσόδων εξόδων. Η συγκεκριμένη αύξηση εσόδων προκύπτει καθώς εντός του 2023  εισπράξαμε  432,31€ (Επιστροφή εισφορών σύμφωνα με την ΠΕΠΕΕ 512/11/21/2022 ΚΑΙ ΠΕΠΤ/512/Α/7/2022).

Β. Επίσης, προτείνεται η δημιουργία του ακόλουθου Κ.Α. εσόδων και μεταφορά του ποσού στο αποθεματικό με σκοπό των ισοσκελισμό εσόδων εξόδων, διότι εισπράξαμε χρήματα από τρίτους που δεν είχαν προβλεφθεί

 1. Αύξηση του χρηματικού ποσού στον Κ.Α. εσόδων 00/1629 (Λοιπά έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων) κατά 1.000,00€  και μεταφορά του ποσού στο αποθεματικό με σκοπό των ισοσκελισμό εσόδων εξόδων. Η συγκεκριμένη αύξηση εσόδων προκύπτει καθώς εντός του 2023 θα  εισπράξαμε  από τρίτους χρήματα για εξόφληση εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκαν διακηρύξεις, στις οποίες αναδείχθηκαν μειοδότες τρίτοι.

Γ. Τις μεταφορές πιστώσεων στο αποθεματικό κεφάλαιο του  προϋπολογισμού, ως εξής:

 1. Από τον Κ.Α. εξόδων 15/8115 με τίτλο «Διάφορα έξοδα ΠΟΕ» να μεταφερθεί ποσό  4.556,85 € στο αποθεματικό του προϋπολογισμού, επειδή τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών  που έχουν εκδοθεί στο οικ. Έτος 2022 είναι 30.443,15.
 2. Από τον Κ.Α. εξόδων 15/8116 με τίτλο «Δαπάνες Προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ » να μεταφερθεί ποσό 1.703,87€ στο αποθεματικό του προϋπολογισμού, επειδή τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί στο οικ. Έτος 2022 είναι 53.296,13€.

Δ. Επίσης, προτείνονται οι  ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού στους κάτωθι Κ.Α. εξόδων, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί:

 1. Μεταφορά ποσού 2.000,00€ στον υφιστάμενο  Κ.Α.15/6612 με τίτλο« Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» διότι το ποσό που είχε προϋπολογιστεί στον αντίστοιχο ΚΑ δεν είναι επαρκές για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών λόγω των αυξήσεων των τιμών.
 2. Μεταφορά ποσού 3.000,00€ στον υφιστάμενο  Κ.Α.15/6622.02 με τίτλο« Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού» διότι το ποσό που είχε προϋπολογιστεί στον αντίστοιχο ΚΑ δεν είναι επαρκές για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών λόγω των αυξήσεων των τιμών
 3. Μεταφορά ποσού 2.686,66€ στον υφιστάμενο  Κ.Α.15/6641 με τίτλο« Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων » διότι το υπόλοιπο ποσό της  σύμβασης των καυσίμων κίνησης που λήγει στις 16/2/2023 είναι 5.107,10€ και το ποσό που είχε προϋπολογιστεί δεν ήταν επαρκές για την ολοκλήρωση της σύμβασης. Έχει ήδη αποφασιστεί να δοθεί παράταση της σύμβασης μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη .
 4. Μεταφορά ποσού 4.241,52€ στον υφιστάμενο  Κ.Α.15/6481.01 με τίτλο« Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ΣΥΜΒΑΣΗ 2022-2023» διότι σύμφωνα με την ΑΑΥ 144/7-11-2022 είμασταν υποχρεωμένοι να δεσμεύσουμε ποσό 16.238,98€ για την προμήθεια τροφίμων ειδών αρτοζαχαροπλαστείου και γάλακτος για δεκάμηνο. Το ποσό που είχε προϋπολογιστεί δεν ήταν επαρκές διότι λόγω άγονου διαγωνισμού συντάχθηκε νέα μελέτη με αυξημένο ποσό στην τιμή του γάλακτος.

Ε. Επίσης, προτείνεται η δημιουργία των ακόλουθων Κ.Α. εξόδων με      μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί:

1 .Μεταφορά  ποσού 5.000,00 € στον νέο  Κ.Α.15/7134 με τίτλο

«Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά»

Διότι εκ παραδρομής δεν είχε υπολογιστεί στον αρχικό προϋπολογισμό

Με την παρούσα εισήγηση επιπρόσθετα βεβαιώνεται, ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Ν.Π.

Η αρμόδια υπάλληλος

Θεοχαρίδου Αικατερίνη

Διαβάστε ολόκληρο το απόσπασμα

Προηγούμενο άρθροΑνακοίνωση Τομέα Προστασίας του Πολίτη ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κύριε Υπουργέ, πείτε τα όλα για τη μαφία εντός της ΕΛΑΣ
Επόμενο άρθροΔημήτρης Μάντζος: «Απέναντι μας έχουμε δύο αποτυχημένα μοντέλα διακυβέρνησης»