Απαγόρευση ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής Αλιείας στους ποταμούς, παραποτάμους, χειμάρρους και στα λοιπά ρέοντα ύδατα της Π.Κ.Μ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α707-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις αρ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/τ.Β’/30-12-2016) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με τις οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α./27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
3. Τις δ/ξεις του Ν.Δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27/τ.Α731-01-1970) «Αλιευτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις δ/ξεις του Β.Δ. 142/1971 (ΦΕΚ 49/τ.Α712-03-1971) «Περί αλιείας των υδρόβιων ζώων λιμνών και ποταμών και προστασίας αυτών»
5. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 235/1979 (ΦΕΚ 65/τ.Α704-04-1979 «Περίρυθμίσεως της εντός των ποταμών διενεργούμενης αλιείας»
6. Την αρ. οικ.602161(8148)/25-09-2019 (ΦΕΚ 3745/τ.Β710-10-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ”Με εντολή Περιφερειάρχη”»
7. Τις εισηγήσεις των Τμημάτων Αλιείας των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. της Π.Κ.Μ. και της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Μ.Ε.Θ., για την ανάγκη προστασίας της αναπαραγωγής των ιχθύων και των λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα εσωτερικά ύδατα της Π.Κ.Μ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Την απαγόρευση ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων ζώων, με κάθε μέσο και εργαλείο, για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών αυτών, στους ποταμούς Αξιό, Αλιάκμονα, Γαλλικό, Εδεσσαίο, Αλμωπαίο, Στρυμόνα, Λουδία και Αγγίτη μέχρι τα όρια με το Νομό Δράμας (θυρόφραγμα οικισμού Συμβολής) και σε όλους τους παραποτάμους, χειμάρρους, ρυάκια, γεωφράγματα και υδάτινα κανάλια αυτών καθώς και σε όλα τα λοιπά ρέοντα ύδατα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής λίμνης Άγρα, από Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 12 π.μ. μέχρι και την Τετάρτη 02 Ιουνίου 2021 και ώρα 12 π.μ.

2. Κατά παρέκκλιση της παρούσας, επιτρέπεται η διενέργεια δειγματοληψίας για ερευνητικούς σκοπούς από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΠΚΜ, Ερευνητικά Ιδρύματα ή Πανεπιστήμια, μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων Τμημάτων Αλιείας των ΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

3. Τα Τμήματα Αλιείας των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Κ.Μ. και της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Μ.Ε.Θ. παρακαλούνται για την κοινοποίηση και παροχή σχετικών οδηγιών, με κάθε πρόσφορο μέσο, στην περιοχή ευθύνης τους (διαδίκτυο, πίνακες ανακοινώσεων, Ο.Τ.Α., Αστυνομικές Αρχές, Δασικές Υπηρεσίες κλπ.), για την εφαρμογή της παρούσας.

4. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες δ/ξεις (Ν. 2040/1992 άρθρο 9, παρ. 2&3, ΦΕΚ 70/Α71992).

5. Αρμόδιοι για την τήρηση – εφαρμογή της παρούσας είναι οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες στην περιοχή αρμοδιότητάς των.

ΜΕΠ
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Αγροτικής Οικονομίας

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΤΟΣ

Προηγούμενο άρθροΠ. Χρηστίδης: Είναι στο χέρι μας να γίνουμε πρωταγωνιστές
Επόμενο άρθροΣτη διενέργεια 163 rapid tests προχώρησε ο ΕΟΔΥ στη Νάουσα, εκ των οποίων βρέθηκαν τρία θετικά