Αλεξάνδρεια: Στις 21 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη κι ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί η 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας για το 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

TAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2019 (σχετική η αριθ. 04/13-11-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 1. Έγκριση υλοποίησης Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ατο πλαίσιο της πράξης: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας» με κωδικό ΟΠΣ 5001643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί των προτάσεων – εισηγήσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας για τη μεταβολή των Σχολικών Μονάδων σχολικού έτους 2019-2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Έγκριση ή μη του απολογισμού εσόδων – εξόδων του έτους 2017 καθώς και του ισολογισμού της 31-12-2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α) (σχετική η αριθ. 392/2018 απόφαση Κ.Ε.Δ.Α.) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Έγκριση ή μη απολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2017 καθώς και του Ισολογισμού της 31/12/2017 του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», οι οποίοι προελέγχθηκαν με την υπ’αριθμ.130/2018 απόφαση του Οργανισμου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

 1. Έγκριση ή μη της αριθ. 172/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Αλεξάνδρειας – 5η αναμόρφωση προυπολογισμου οικονομικού έτους 2018 του του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

 1. Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018 (σχετική η αριθμ. 410/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το οικονομικό έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του φόρου ηλεκτροδότουμενων ακινήτων για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την επιστροφή χωρίς χρέωση εισπραχθέντων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την επιστροφή χωρίς χρέωση εισπραχθέντων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο και χρέωση του προστίμου Κ.Ο.Κ σε άλλο οφειλέτη. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο και χρέωση των οφειλών σε άλλο οφειλέτη λόγω συνωνυμίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των προτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και Εθνικών ή τοπικών εορτών» (ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2017». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2018”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο:«Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 6». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Μελίκης». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο:«Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 6» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση, μέρους της αριθ. 461/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του γηπέδου Μελίκης με τις συναφείς αθλητικές εγκαταστάσεις σε συλλόγους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του γηπέδου Νεοκάστρου με τις συναφείς αθλητικές εγκαταστάσεις στο Αθλητικό Σωματείο <<ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας στην «ΚΕΔΑ» για την υλοποίηση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού περιόδου 2018-2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του αρίθ. 33 & 34 (ενιαίο κατάστημα) που βρίσκεται  στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την καταρχήν έγκριση για την κίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης με δημοπρασία του αρίθ.274 αγροτεμαχίου έκτασης 19.250 τ.μ. Τ.Κ. Νησίου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού Πάρκου». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγκαθιάς Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Σταυρού Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Λιανοβεργίου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης:

1.για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

2.περί τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 1. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: «“Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφερειακή Διώρυγα (Τάφρος Τ66) και στον ποταμό Λουδία” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”, (υποκατηγορία Α1, ομάδα 2η με Α/Α 15)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για: «Έγκριση νέων τιμων για επέκταση δικτύου ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 1. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου <<ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου έξι (6) Η/Υ εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΙΝΤΕΡΝΕΤ – ΚΑΦΕ» επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 17 Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου δέκα (10) Η/Υ εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΙΝΤΕΡΝΕΤ – ΚΑΦΕ» επί της οδού Καραϊσκάκη 20 στην Αλεξάνδρεια. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου οκτώ (8) Η/Υ εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην Τ.Κ Κλειδίου Ν.Ημαθίας Δ.Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης διεξαγωγής Αγώνα Δρόμου για τα Θ΄ Μελίκεια  2018 με την επωνυμία ¨ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗΣ¨ συνδιοργάνωσης με τον ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ, την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  και την Κ.Ε.Δ.Α,  σε Δημόσια Οδό, την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018.» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 1. Λήψη αποφασης για παραχωρηση ή μη προς χρήση στην Κ.Ε.Δ.Α. του περιβάλλοντα αυλειου χώρου του του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Αλεξάνδρειας για πραγματοποίηση εκδηλώσεων από 25-11-2018 εως 15-01-2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΡΑΠΤΗΣ

Προηγούμενο άρθροΗμαθία: Δήλωση Φρόσως Κρασαρλίδου, βουλευτή Ημαθίας για το πολυτεχνείο
Επόμενο άρθροΗμαθία: Μήνυμα της Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ για το πολυτεχνείο