Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην πόλη της Βέροιας την 05-04-2017, κατά την τέλεση του ποδοσφαιρικού αγώνα Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ – Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ”.

Ο αναπλ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α΄ Έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις άρθρου 52§2 Ν. 2696/99 “περί Κ.Ο.Κ.”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.-Την υπ΄ αριθμ. 43503/17/678737 από 03-04-2017 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας.

Και

Β΄ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διεξαγωγή του εν θέματι ποδοσφαιρικού αγώνα την 05-04-2017,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης στην οδό Σταδίου, από τη συμβολή της με την οδό Ζωναρά έως τη συμβολή της με την οδό Παυσανίου, εκατέρωθεν της οδού, κατά τις ώρες 15:00΄ έως 20:00΄

Άρθρο 2ο

– Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με ευθύνη και μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας, κατόπιν έγκαιρης αυτοψίας του χώρου.

-Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 Ν.2696/99 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 3ο

-Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν, κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

Ο αναπλ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Βάιος ΓΟΥΝΑΡΗΣ

Αστυνόμος Α΄