Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προμηθειών του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων Νομού Ημαθίας έτους 2014

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 14, του άρθρου 67 παρ.1 και του άρθρου 70 παρ.1 του Π.Δ. 28/1980
2. Tις διατάξεις του άρθρου 209 και 273 παρ. 1 του Ν. 3463/06
3. Tις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011
4. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
6. Την υπ΄αριθ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
7. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (2 τακτικών – 2 αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης για τις κατωτέρω προμήθειες του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων Νομού Ημαθίας έτους 2014:
• «προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου των ποσοτήτων και της διανομής των νερών από τις πηγές Ακτσού περιοχής Τριποτάμου»
• «προμήθεια και τοποθλετηση inverter στον υδατόπυργο της Τ.Κ. Νησίου»
• «προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίου Κωστοχωρίου»
• «προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίου Τ.Κ. Ξεχασμένης»
8. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (1 τακτικού – 1 αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κατωτέρω προμηθειών του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων Νομού Ημαθίας έτους 2014:
• «προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου των ποσοτήτων και της διανομής των νερών από τις πηγές Ακτσού περιοχής Τριποτάμου»
• «προμήθεια και τοποθλετηση inverter στον υδατόπυργο της Τ.Κ. Νησίου»
• «προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίου Κωστοχωρίου»
• «προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίου Τ.Κ. Ξεχασμένης”
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη 05 Αυγούστου 2014 ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν:

Α. Την Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης για τις κατωτέρω προμήθειες του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων Νομού Ημαθίας έτους 2014:
• «προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου των ποσοτήτων και της διανομής των νερών από τις πηγές Ακτσού περιοχής Τριποτάμου»
• «προμήθεια και τοποθλετηση inverter στον υδατόπυργο της Τ.Κ. Νησίου»
• «προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίου Κωστοχωρίου»
• «προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίου Τ.Κ. Ξεχασμένης
Β. Την Επιτροπή Παραλαβής των κατωτέρω προμηθειών του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων Νομού Ημαθίας έτους 2014:
• «προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου των ποσοτήτων και της διανομής των νερών από τις πηγές Ακτσού περιοχής Τριποτάμου»
• «προμήθεια και τοποθλετηση inverter στον υδατόπυργο της Τ.Κ. Νησίου»
• «προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίου Κωστοχωρίου»
• «προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίου Τ.Κ. Ξεχασμένης»

Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Παπαδοπούλου Ευαγελία