Διπλωματική Ακαδημία – Διαγωνισμός Εισαγωγής 2015-16

Το Υπουργείο Εξωτερικών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία δεκαπέντε (15) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας (ΦΕΚ 2597/2.12.2015).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Εξωτερικών αυτοπροσώπως, με πληρεξούσιο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέχρι 18.12.2015.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα, που θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης την Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι:

1 έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1980 έως και 1994. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου και του ανώτατου η 31η Δεκεμβρίου.

2 κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

3 Οι επιτυχόντες υποψήφιοι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο διορισμός τους, θα πρέπει:

4 Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια

◦να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των προκηρυσσόμενων θέσεων,

◦οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,

◦να μην έχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 66 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών κωλύματα διορισμού και

◦να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι προϋποθέσεις διορισμού πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο εισαγωγής στη Διπλωματική Ακαδημία.

Ειδικά, το ανώτατο όριο ηλικίας δεν πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής.

Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι:

  • Πρωτεύοντα μαθήματα: ◦Ελληνική και παγκόσμια διπλωματική ιστορία: i) από το 1815 μέχρι το 1945 και ii) από το 1945 μέχρι σήμερα

◦Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

◦Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

◦Ελληνική γλώσσα

◦Αγγλική γλώσσα

◦Γαλλική γλώσσα

  • Δευτερεύοντα μαθήματα: ◦Στοιχεία Διεθνών Σχέσεων

◦Ιστορική, θεσμική και πολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

◦Στοιχεία αρχαίου ελληνικού, κλασικού, βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού

◦Παγκόσμια γεωγραφία

◦Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

◦Ναυτικό Δίκαιο

◦Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Προφορική Δοκιμασία – Συνέντευξη

Προαιρετικά μαθήματα (οι γλώσσες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – πλην αγγλικής και γαλλικής – καθώς και η αραβική, κινεζική, ιαπωνική, ρωσική, αλβανική, σερβοκροατική και τουρκική).

Η δοκιμασία στα πρωτεύοντα μαθήματα του διαγωνισμού είναι γραπτή και προφορική, ενώ στα δευτερεύοντα, εκτός από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, είναι μόνο προφορική.